www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยกรุณาบอกเล่าเรื่องเงินมัดจำค่าสินค้าให้ได้ไหมคะ

(1/1)

นก:
ข้าพเจ้าไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนอีกแล้วอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรับเงินค่ามัดจำสินค้าและระบบบัญชี การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินค่ามัดจำสินค้า เพื่อจะนำข้อมูลไปจัดทำโครงการระบบขายที่โรงเรียนคะ มีใครช่วยหน่อยไหมคะส่งรายงานวันจันทร์แล้วคะ

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนครับว่า  เงินมัดจำค่าสินค้านั้น  ถือเป็น  หนี้สิน  ซึ่งก็คือ  เงินรับล่วงหน้านั้นเอง2.  เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า  คือ  จำนวนเงินมัดจำค่าขายสินค้าที่กิจการได้รับมาก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า   โดยปกติเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า  มักจะมีอายุไม่เกิน  1  รอบปีบัญชี  จึงถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนอย่างหนึ่ง   ต่อมาหากได้มีการส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้โอนเงินรับล่วงหน้ากลับมาเป็นรายได้3.  ประเภทของการควบคุมภายใน  แบ่งการควบุคมออกเป็น  2  ลักษณะใหญ่ๆ คือ

3.1  การควบคุมทางบัญชี  ( Accounting Control )

เป็นการกำหนดวิธีการ  การแบ่งสายงานปฏิบัติงานต่างๆ  ที่จะนำมาเพื่อการป้องกันทรัพย์สินของกิจการ  โดยการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ  การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายบัญชี  กับฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สิน  เช่น

3.1.1  ระบบบัญชี

3.1.2  งบประมาณ

3.1.3  ระบบบัญชีต้นทุน

3.1.4  การตรวจสอบภายใน

3.1.5  การสอบยันภายใน

3.1.6  การบัญชีตามความรับผิดชอบ3.2  การควบคุมทางบริหาร  ( Administrative Control )

เป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งงาน  ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น

3.2.1  ระบบสารสนเทศ

3.2.2  ผังองค์กร

3.2.3  การบริหารงานบุคคล

3.2.4  การวิจัยและพัฒนา

3.2.5  ขบวนการทำงาน

3.2.6  มาตรฐานการทำงาน4.  หากมีเวลาผมแนะนำหนังสือ  3  เล่มดังนี้

4.1  เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  โดย อ.สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร และคณะ  จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย  บริษัท  ธรรมนิติ เพรส  จำกัด

4.2  การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน  :  แนวคิดและกรณีศึกษา  โดย อ. อุษณา  ภัทรมนตรี  

4.3  คู่มือการตรวจสอบบัญชี   แต่งโดย อ. เจริญ  เจษฏาวัลย์   จัดพิมพ์จำหน่ายโดย  บริษัท  พอดี  จำกัด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม