www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีตัวอย่างหนังสือชี้แจงนำส่งงบฯ รอบ 2 มั้ยค่ะ

(1/1)

จ๊ะจ๋า:
บ. ปิดรอบบัญชีปกติไปแล้ว  ต่อมาพบว่า สนง.บัญชีเดิมบันทึกบัญชีผิดรายการ โดยไม่แสดงสินค้าคงเหลือไว้ในงบดุล  ทำให้บัญชีผิดพลาด  จึงได้ทำงบการเงินใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยเปลี่ยนผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีคนใหม่  กรณีที่ต้องยื่นงบการเงินกระทรวงพาณิชย์เข้าไปใหม่ในปีภาษีเดิม  ต้องมีหนังสือชี้แจงการนำส่งงบการเงิน (ฉบับใหม่)  ไม่มีตัวอย่างเลยค่ะ ร่างไม่เป็นเลย  ช่วยด้วยนะคะท่านผู้รู้

007:
มีครับ แบ่งเป็น 2 ฉบับนะครับ

ฉบับแรกโดยบริษัทเขียนที่ บริษัท....................จำกัด

......................................วันที่  ...................................เรื่อง  ขอนำส่งงบการเงินฉบับใหม่เรียน  ผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจสิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนางบการเงินฉบับเก่า จำนวน 1 ชุด   ตามที่ บริษัท........................จำกัด ทะเบียนเลขที่.................................ได้ส่งงบการเงินรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่...............................ถึงวันที่..........................ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่...........................นั้นปรากฏว่างบการเงินฉบับดังกล่าวมีข้อบกพร่องบางรายการ จึงมีความประสงค์จะขอส่ง            งบการเงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งรายการแก้ไขมีดังนี้  ตามงบ............................. ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร จากเดิม ........................... แก้ไขใหม่เป็น...............................จึงได้จัดทำงบการเงินฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่มีข้อความถูกต้องดังนั้น บริษัทฯ จึงขอนำส่งงบการเงินฉบับใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของงบการเงินฉบับเดิม  ตามรายการดังกล่าวข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.......................................)

กรรมการผู้มีอำนาจฉบับที่สองโดยผู้สอบบัญชีเขียนที่ สำนักงานสอบบัญชี ...............

................................................วันที่  13  มีนาคม  2549เรื่อง  รับรองงบการเงินเรียน  ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจตามที่บริษัท ......................... กัด ได้มีหนังสือชี้แจงเรื่อง  ขอนำส่งงบการเงินฉบับใหม่  ต่อผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2549 เนื่องจากงบการเงินรอบปีบัญชี ตั้งแต่                  1  สิงหาคม  2547 ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2548  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่                      22 พฤศจิกายน 2548  ได้มีรายการแก้ไขดังนี้  ตามงบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและ บริหาร จากเดิม 217,266.00 แก้ไขใหม่เป็น 17,161.72  นั้นข้าพเจ้านางสาว...................................  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน .............. ได้รับรองงบการเงินของบริษัท ......................... จำกัด สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548   โดย    รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2549  เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับงบการเงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งเป็นฉบับที่มีข้อความถูกต้องขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

   (นางสาว.............................)

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ...............

วิระยา สอนโกษา:
รบกวนสอบถามค่ะ คือเราได้ทำการยื่นงบ รอบ 01 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ไปเมื่อวันที่ 4/5/2560 ยื่นผ่านระบบ e-Filing
แต่ได้ยื่นงบผิดไป ตอนนี้นี้กำลังเตรียมเอกสารทำหนังสือชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าเราจะส่งเอกสารไปที่ใหนคะ ส่งให้ตรงจุดที่เค้าแก้ไขให้ ขอชื่อแผนก ที่อยู่ที่จะส่งเอกสาร ด้วยนะคะ

Muay:
อยากสอบถามว่า กิจการรับจ้างทำบัญชีเงินเดือนให้ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงโอนเงินมาให้กิจการเพื่อให้กิจการนำไปเข้าbank จ่ายเงินเดือนพนักงานแทนลูกค้า รวมทั้ง นำยื่นภาษีและประกันสังคมให้  กรณ๊ที่กิจการรับเงินมาจากลูกค้าแพื่อจ่ายเงินให้พนักงานของลูกค้า ดังกล่าว กิจการต้องบันทึกบัญชีหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่บันทึกจะมีประเด็นอะไรมั้ย 

ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม