www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไรดี

(1/1)

นักบัญชีมือใหม่:
เรียนถามคุณอ้วน และผู้รู้ทั้งหลาย รบกวนช่วยกันฟันธงให้หน่อยนะคะ คำถามมีอยู่ว่า

ถ้าบริษัท ไปให้นิตยสารลงโฆษณาสินค้า โดยมีเงื่อนไขการการโฆษณาสินค้าดังนี้ บริษัทนำสินค้าไปร่วมสนุกในการให้ผู้อ่านหนังนิตยสารส่งไปรษณียบัตรมาร่วมสนุก เพื่อชิงของรางวัล เป็นสินค้าของบริษัท 1 ชิ้น โดยมีมูลค่าสินค้า 4,200 บาท (รวม Vat) และเมื่อได้รายชื่อผู้โชคดี แล้ว บริษัทจัดส่งสินค้า พร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับสินค้า ไปให้ (เปิดในนามผู้ที่ร่วมสนุก) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไปให้นิตยสารเพื่อให้นัดผู้โชดีมารับของรางวัล และให้เซ็นรับของรางวัลในใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี และจ่ายเงินค่าภาษี 5% และทางนิตยสารก็จะจัดส่งเอกสารและเงินคืนให้กับทางบริษัท  และทางบริษัทจะดำเนินการเอาเอกสารไปลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าได้ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไร (ส่งเสริมการขาย หรือค่าโฆษณา หรืออย่างค่ะ)

อ้วน:
1.  การชิงโชค  ( Sweepstakes )  หมายถึง  การกำหนดให้ลูกค้า หรือผู้บริโภค  ส่งชิ้นส่วน  ฉลาก  แบบฟอร์ม  ไปรษณียบัตร  จดหมาย  โดยการเขียนชื่อ-ที่อยู่  ลงบนชิ้นส่วน หรือแบบฟอร์มที่ผู้ขายได้กำหนด  เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ขายได้ทราบว่ามีซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง2.  มีประเด็นทางด้านภาษี  ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน  4  ตัวดังนี้

2.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

2.3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.4  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.1  ภาษีซื้อ  

ภาษีซื้อที่เกิดจากสินค้าดังกล่าว  กิจการสามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร  เนื่องจากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธูรกิจ

3.2  ภาษีขาย

สินค้าที่นำไปร่วมสนุก  ถือเป็นการจำหน่าย  จ่าย  โอน  โดยไม่คิดค่าตอบแทน  เป็นการขายสินค้าจะต้องนำส่งภาษีขาย  ถึงแม้จะไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ได้รับรางวัลจากการชิงโชคหรือจับฉลากก็ตาม   ผู้ขายหรือผู้มอบรางวัลจะต้องเป็นผู้นำส่งภาษีขายดังกล่าวให้กับทางกรมสรรพากร  เมื่อผู้ขายหรือผู้มอบรางวัลได้เป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ได้รับรางวัลจะถือว่า  ภาษีขายที่ออกแทนเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ

อ้วน:
4.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ได้รับรางวัล  จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5%  และถือเป็นเงินได้ของผู้ถูกรางวัล5.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  เมื่อมีหลักฐานที่นำมาพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานเชื่อถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของบริษัทจริง6.  การบันทึกบัญชี

6.1  เมื่อกิจการได้ซื้อสินค้า  เพื่อนำมาชิงโชค

Dr.  สินค้า / ของชิงโชค            4,000

Dr.  ภาษีซื้อ                             280

Cr.  เงินสด                                 4,2806.2  เมื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่โชคดี

6.2.1   กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่จ่ายภาษีขาย  แต่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

Dr.  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย   4,000

Dr.  ภาษีขายต้องห้าม                280

Dr.  เงินสด  ( ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  200

Cr.  สินค้า / ของชิงโชค                       4,000

Cr.  ภาษีขาย                                        280

Cr.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง          2006.2.2   กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลจ่ายภาษีขาย  และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

Dr.  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย   4,000

Dr.  เงินสด ( ภาษีขาย )             280

Dr.  เงินสด  ( ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  200

Cr.  สินค้า / ของชิงโชค                       4,000

Cr.  ภาษีขาย                                        280

Cr.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง          200

parady:
ถ้าบริษัทมอบสินค้าให้กับบริษัทผลิตรายการทีวีเพื่อไปเป็นของรางวัลให้กับผู้ชม บริษัทจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่และต้องหักภาษีณที่จ่ายกับบริษัทผลิตรายการหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม