www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ต่อจากข้อเงินกู้ยืมกรรมการ)

(1/3) > >>

มือใหม่:
ไ้ด้ยินมาว่า ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน แืทนการทำสัญญากู้ยืมเงิน จะติดอากรแค่ 3 บาทเท่านั้นใช่ไหมค่ะ  อยากขอตัวอย่างการออกตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อ้วน:
1.  ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์  ข้อ 9.  

(1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ 3  บาท

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ 3  บาท

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบ

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html2.  ตั๋วเงินตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  มี  3  ประเภทคือ

2.1  ตั๋วแลกเงิน  ( Bill of Exchange ) ( B/E )

2.2  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ( Promissory Note ) ( P/N )

2.3  เช็ค ( Cheque )3.  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  คือ  หนังสือตราสาร  ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง  เรียกว่า  ผู้ออกตั๋ว  ให้คำมั่นสัญญาว่า  จะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง  หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกว่า ผู้รับเงิน" ตั๋วสัญญาใช้เงิน " ต่างกับ  " ตั๋วแลกเงิน " ในข้อที่ว่า  ตั๋วแลกเงินเป็นเอกสารที่ผู้ออกตั๋ว  สั่งบุคคลอื่นให้จ่ายเงิน  แต่ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นผู้ออกตั๋วสัญญาว่าตนเองจะเป็นผู้ใช้เงิน4.  ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน  ( ด้านหน้า )ตั๋วสัญญาใช้เงิน        เลขที่  No. 1246998

PROMISSORY  NOTE    ห้ามเปลี่ยนมือ  NON  NEGOTIABLEบริษัท  .........  จำกัด            วันที่ ....  เดือน ....  พ.ศ. ...สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่  บริษัท ......จำนวนเงิน  3,000,000  บาท ( สามล้านบาทถ้วน )   ในวันที่   1  เมษายน  2550และจะจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  8  ต่อปี   ณ  ที่ทำการของบริษัทใช้ได้เป็นอาวัล    

...................

ผู้มีอำนาจลงนาม ( ธนาคาร A จำกัด )ที่ทำการบริษัท  .......  ถนน .......

กรุงเทพฯ  โทร. .........

......................................

ผู้มีอำนาจลงนาม  ( ผู้ออกตั๋ว )     ( ประทับตรา )5.  ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน  ( ด้านหลัง )อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับตั๋วเงินฉบับนี้ระยะเวลา               อัตรา ( % ต่อปี )

1 -30 วัน                   6.00

31-60  วัน                 6.25

61-90  วัน                 6.50

91-120 วัน                6.75

120 - 150 วัน            7.00

150 วันขึ้นไป             8.00ได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยตามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว                   

ลงชื่อ...............................      ติดอากรแสตมป์6.  รายการในตั๋วสัญญาใช้เงิน  ต้องมีรายการดังต่อไปนี้

6.1  คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

6.2  คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน

6.3  วันถึงกำหนดใช้เงิน

6.4  สถานที่ใช้เงิน

6.5  ชื่อ  หรือ ยี้ห้อของผู้รับเงิน

6.6  วัน และสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

6.7  ลายมือชื่อผู้ออกตั๋วอ้วน:
เพิ่มเติมในส่วนของการอาวัลตั๋ว1.  คำว่า  " อาวัล "  มาจากภาษาฝรั่งเศส  คือ AVAL  หมายถึง  ทำให้มีค่าขึ้นได้มีการนำมาใช้ในกฏหมายเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินในประเทศไทย  หมายถึง  การค้ำประกัน  ความรับผิดชอบของลูกหนี้การใช้เงินตามตั๋ว  การรับอาวับนั้นจะรับอาวัลเพียงบางส่วนก็ได้  หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ  ผู้รับอาวัลสามารถจำกัดความรับผิดชอบของตนได้2.  อาวัลมีความสำคัญในทางปฏิบัติ  และใช้กับตั๋วเงินทุกประเภท3.  เหตุผลที่ต้องมีการอาวัลตั๋ว  เกิดจากผู้ที่จะรับโอนตั๋วไม่เชื่อถือในเครดิตของลูกหนี้ตามตั๋ว  เช่น  อาจเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่ดี  เป็นต้น4.  ใครเป็นผู้รับอาวัลได้  ผู้รับอาวัลตั๋วอาจเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

4.1  บุคคลภายนอก  ผู้จ่ายเงินตามตั๋วยังเป็นบุคคลภายนอก  จึงเป็นผู้รับอาวัลได้

4.2  คู่สัญญาแห่งตั๋วแลกเงิน  กรณีผู้รับอาวัลที่เป็นคู่สัญญาแห่งตั๋วอยู่แล้ว  จะไม่มีผลดีเท่ากับบุคคลภายนอกเข้ารับอาวัล  ทั้งนี้เพราะความมุ่งหมายของการรับอาวัล ก็คือ  การประกันความรับผิดชอบในการใช้เงินของลูกหนี้ตามตั๋ว  หากเอาลูกหนี้ตามตั๋วมารับการอาวัลอีกจะทำให้มี  2  ฐานะ  ความมั่นคงของตั๋วก็ไม่เพิ่มกว่าเดิมเท่าที่ควรในทางปฏิบัตผู้รับอาวัลมักเป็นสถาบันการเงิน  เช่น ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  เป็นต้น  ผู้รับอาวัลอาจมีบุคคลเดียว หรือมีหลายบุคคลก็ได้  และลูกหนี้ตามตั๋วคนเดียวอาจมีผู้รับอาวัลหลายคนก็ได้5.  วิธีการรับอาวัลเขียนถ้อยคำว่า " ใช้ได้เป็นอาวัล "  หรือ ใช้ภาษาอังกฤษ " Good as Aval "  หรือ ข้าพเจ้ายอมรับประกัน " Good for the sum of ....... "   "  For Guarantee "  ลงลายมือชื่อผู้รับอาวัลผลของการเข้ารับอาวัล  การเข้ารับอาวัลมีผล  2  ประการคือ

ก)  ผู้รับอาวัลเข้ามาเป็นคู่สัญญาในตั๋วเงินอีกคนหนึ่ง  ถ้าหากผู้รับอาวัลเป็นลูกหนี้ตามตั๋ว  ลูกหนี้ตามตั๋วคนนั้นก็จะมีความรับผิดอีกฐานะหนึ่ง

ข)  ผู้รับอาวัลมีความรับผิดร่วมกันกับบุคคลที่ตนประกัน

ดา:
ตั๋วสัญญาใช้ที่บอกว่าต้องกำหนดวันชำระคืน  วันกำหนดชำระคืนใช้คำว่า เมื่อทวงถามได้หรือไม่

กนก:
กรณีการกู้ยืมเงินจากกรมการ เงินต้นทุกเดือน แต่กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 1 ปี จะมีปัญหาหรือเปล่าคะ ฝากท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม