www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประมวลรัษฎากร ม.78(2)

(1/1)

น้องเล็ก:
บริษัทได้ขายเรือไปโดยทำสัญญาซื้อขาย และผู้ซื้อได้ชำระเงินบางส่วนมาแล้วและตกลงชำระเงินในส่วนที่เหลือเป็นงวดๆ โดยที่บริษัทจะโอนเรือให้เมือผู้ซื้อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว(ปัจจุบันยังไม่ได้โอนเรือ)

คำถาม

1.บริษัทฯได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดเงินที่ได้รับถูกต้องหรือไม่

2.ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินตามงวดไม่ครบตามจำนวนบริษัทฯจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวนตามสัญญาหรือตามจำนวนเงินที่ได้รับ

3.หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนดบริษัทฯยังจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าตามงดเงินหรือไม่

อ้วน:
ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ตกลงแล้วกิจการของคุณน้องเล็ก  ได้ทำการซื้อขายเรือ ผมเข้าใจเองครับว่าไม่ใช่กิจการรับจ้างต่อเรือนะครับ  อาจจะเป็นการขายทรัพย์สินของกิจการ  เพราะหากกิจการของคุณน้องเล็กประกอบธุรกิจรับจ้างต่อเรือ  ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 78 ( 2 ) ครับ  โดยมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในตัวเรือยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ  มาตอบทีละคำถามกันครับ

1.  ตามมาตรา 78 ( 2 )  ได้กำหนดในเรื่องของจุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี  ให้เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

(ก) ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ

(ข) ได้ออกใบกำกับภาษี

ทั้งนี้โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้น ตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณีสรุปว่า  หากมีการซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายัง ไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ  ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด  ( แม้จะไม่ได้รับเงินก็ตาม ไม่ใช่นำส่งเมื่อได้รับชำระเงินค่างวดนะครับ  )2.  หากไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯ  ก็จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบงวดที่ต้องชำระทั้งหมดตามสัญญา  เช่น  มีการทำสัญญาผ่อนชำระทั้งสิ้น  24  งวด  แต่ผู้ซื้อได้จ่ายชำระมาถึงงวดที่  18  หลังจากนั้น  ผู้ซื้อก็ไม่ยอมจ่ายชำระให้ครบ  24  งวด  โดยไม่มีการบอกเลิกสัญญา  หากเป็นดังนี้ทางบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบสัญญา  24  งวด แม้จะไม่ได้รับการชำระจากผู้ซื้อในงวดที่ 19 - 24  ก็ตาม  ให้ศึกษาการบอกเลิกสัญญา และวิธีปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ป. 36/2536 เรื่อง การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซ้อเมื่อได้ส่งมอบ  ข้อ 4.

http://www.rd.go.th/publish/3606.0.html3.  หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร  บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบงวดตามสัญญาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม