www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งพนักงานใหม่ไปอบรม สามารถหักรายจ่ายได้ 150% หรือไม่

(1/1)

วรรณา:
พนักงานใหม่เพิ่งเข้าทำงาน 4 เดือน บริษัทจะส่งไปอบรม สามารถหักรายจ่ายได้ 150% หรือไม่ค่ะ  และอยากทราบเงื่อนไขที่สามารถหักได้  200%  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อ้วน:
1.  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

http://www.rd.go.th/publish/13490.0.htmlหากเป็นการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไปเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของลูกจ้างให้สูงขึ้น ตามข้อ 3.  ของคำสั่งดังกล่าว  จะไม่ได้กำหนดในเรื่องของอายุการทำงาน  แต่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมแล้วหากส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง  ตามข้อ 5. ของคำสั่งฉบับนี้แล้ว  ก็จะมีการกำหนดอายุงานของลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน2.  และให้ดูประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม  และอย่าลืมดูรายงานค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้าศึกษา / ฝึกอบรม  ท้ายประกาศฉบับนี้ตามลิงค์

http://www.rd.go.th/publish/10199.0.html3.  เท่าที่ผมทราบ  น่าจะเป็นเรื่องของ  " การบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา "  ที่สามารถหักลดหย่อนภาษี  ได้ถึง 2 เท่า ( 200% )  หากเป็นเรื่องนี้ก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เพื่อการสนับสนุนการศึกษา

http://www.rd.go.th/publish/23371.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม