www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ของ ชิปปิ้ง ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างค่ะ

(1/1)

N:
รายได้ของ ชิปปิ้ง มีทั้งVAT 7% และได้รับยกเว้น ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างค่ะ แล้วพอหาอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ บัญชีชิปปิ้งได้ที่ไหนบ้างค่ะ พึงเข้ามาทำบัญชีของบริษัทประเภทนี้ค่ะ

อ้วน:
1.  ปกติรายได้ของชิปปิ้ง  จะมาจากค่าบริการเป็นหลัก  ซึ่งค่าบริการดังกล่าวก็ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  และยังต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 3%2.  หนังสือบัญชีที่เกี่ยวกับกิจการชิปปิ้งโดยเฉพาะ  เท่าที่ทราบ  ไม่มีครับ  3.  ส่วนในด้านภาษีอากร  ให้ศึกษาคำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 124/2546 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง)  

http://www.rd.go.th/publish/13729.0.html

nay:
อยากทราบว่าชิปปิ้งเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม