www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

<< < (12/12)

saithong:
ถ้าต้องการยกเลิกภาษีป้ายบางป้ายต้องแจ้งยกเลิกภาษีป้าย  มีระยะเวลาในการยกเลิกภาษีป้ายอย่างไร

เมธาสิทธิ์:
ที่จอดรถในร.พ.เอกชนต้องเสียภาษีด้วยหรือ

wachi:
ภาษ๊ 12.5 % คิดขึ้นมาได้อย่างไร กดขี่ประชาชน ชัด ๆ ค่าเช่าบ้านทั้งปี ได้ 48,000  บาท  ต้องเสียภาษี  6000 ไม่รู้ว่าคืดขึ้นมาได้อย่างไร  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม