www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบฟอร์ม หนังสือชี้แจง ตม. การไม่ได้ยื่น ภงด.91

(1/1)

บี:
เนื่องจากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และอายุการทำงานยังไม่ถึง 1 ปี (ของคนต่างด้าว)

รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณมากคะ

town:
หัวจดหมายบริษัท

                                                                                                                       วันที่   6   พฤษภาคม   2551เรื่อง    หนังสือชี้แจงที่ไม่อาจนำส่งภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ( ภ.ง.ด. 91 ) พร้อมใบเสร็จรับเงิน  มา

            ประกอบการพิจารณาเรียน    ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง                                                 เนื่องด้วยบริษัท ............จำกัด  จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่   12   เมษายน  2550  โดยกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีแรกสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550  โดยประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก  อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด  และรับออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิด   โดยนาย...................  เพิ่งได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงานในวันที่    21   มีนาคม  2551                                               บริษัท ฯ   จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ที่ไม่อาจแสดงแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว   ( ภ.ง.ด. 91 ) พร้อมใบเสร็จรับเงิน  มาประกอบการพิจารณาได้  โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี   และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้                                                 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ

   

                                                                                                      ลงชื่อ ....................................................

        ( นาย......................... )

                                                                                                         กรรมการ

on:
แต่งกับชาวต่างชาติแล้ว อยากทราบว่าจดคณะบุคคลร่วมกันได้ไหม กรุณาช่วยอธิบายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ k อัน

น้อง:
จะทำหนังสือชี้แจงเรื่องน้ำเสียมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้กับบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

ขอแบบฟอร์มด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม