www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการปิดบริษัท จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

(1/4) > >>

ปกาสิต:
ต้องการปิดบริษัท จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

บริษัทเปิดมาแล้ว ไม่ถึงปี แต่เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ ทะเลาะกันในคณะกรรมการ คิดว่าอาจจะต้องปิด ไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากรอย่างไร บริษัททำเรื่องจ่ายเงินภาษีซื้อ และขายทุกเดือนครับ

อ้วน:
ก่อนอื่นต้องมาดูงบการเงินก่อนครับว่า  เรายังมีลูกหนี้การค้า , สินค้าคงเหลือ , สินทรัพย์ถาวร และ หนี้สินต่างๆ หรือไม่  เพราะก่อนจะปิดบริษัท  ก็จะต้องเคลียร์ภาระต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนครับ   ต่อมาก็ต้องดูครับว่า  บริษัทได้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เพราะถ้าเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะมีขั้นตอนในการแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ

อ้วน:
คำแนะนำการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดอาจเลิกกันได้ในหายกรณี ดังต่อไปนี้1. เลิกโดยผลของกฎหมาย

- กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น

- ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

- ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว

- บริษัทล้มละลาย

- นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน (ถอนทะเบียนร้าง)2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกบริษัท3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท คือ

- ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท

- บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จะทะเบียนหรือหยุดทำการถึง 1 ปี

- การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน

- จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 7 คน

เมื่อบริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี และการเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระสะสามบัญชีของบริษัทจำกัดให้เสร็จสิ้นไปขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด

การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ดังนี้

การประชุมครั้งแรก

- มีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4การประชุมครั้งที่สอง

- มีวาระพิจารณา 3 วาระ คือ ยืนยันมติให้เลิกบริษัทของที่ประชุมครั้งแรก แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- ที่ประชุมจะต้องลงมติยืนยันให้เลิกบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนใช้มติธรรมโดยเสียงข้างมาก

- การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองจะต้องห่างจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกินกว่า 6 สัปดาห์2. ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน ต้องแจ้งการเลิกบริษัทให้เจ้าหนี้ทราบโดยส่งหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์และต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกบริษัทเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)

- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)

- คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก)

- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อรับรองความถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตตยสภาของผู้รับรอง

ลายมือชื่อ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียม- จดทะเบียนเลิก 200 บาท

- หนังสือรับรอง ฉบับละ 100 บาท3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

4. เมื่อผุ้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและพิจารณากว่าจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่

5. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สินเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้ถือหุ้น (กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สินให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัดล้มละลาย)

6. ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน และในการกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผุ้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี

7. เมื่อชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี

8. เมื่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชีเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1)

- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)

- รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ

- รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผุ้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก

- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

อ้วน:
1.  ต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปขอแจ้งเลิกประกอบกิจการในทางภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร ณ พื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่2. เอกสารที่จะต้องใช้ในการแจ้งเลิกประกอบกิจการ

2.1 ยื่นแบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ

2.2 ภพ.01 และ ภพ.09 ( ฉบับจริง )

2.3 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ( ฉบับจริง )

2.4 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี ( ภพ.30 ) พร้อมสำเนาแบบนับแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี

2.5 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี ( ภงด.50 , ภงด.51 ) พร้อมสำเนาแบบ นับตั้งแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี ( พร้อมงบการเงิน )

2.6 หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ( ฉบับจริง พร้อมสำเนา )

2.7 สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ( พร้อมตัวจริง )

2.8 หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีมอบอำนาจมากระทำการแทน )หมายเหตุ ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดง , สำเนาต้องเซ็นรับรอง3. และต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ในนามบริษัทที่เลิก ภายใน 60 วัน ตามแบบ ลป.10.3 ( สามารถยื่นพร้อมกันกับการไปแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ครับ เพราะต้องยื่นที่พื้นที่เหมือนกัน )สรุป ถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการภายใน 15 วัน นับจากวันที่เลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15 และหากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85/15 มีความผิดตามมาตรา 90/1 ( 5 ) ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อ้วน:
หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ยังคงต้องยื่นแบบ ภพ. 30 ไปจนกว่าทางกรมสรรพากรจะมีหนังสือแจ้งการขีดชื่อบริษัทฯ ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม