www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คิดค่าเสื่อมราคา

(1/1)

Nisakorn:
ไม่ทราบว่าการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน คิดเป็นวัน 1 ปี = 365 วัน แต่ถ้าปีใด = 366

วัน จะต้องแก้ไขเป็น 366 วัน ต่อไปหรือไม่ กฎหมายกำหนดไว้วาอย่างไรค่ะ

อ้วน:
ในเรื่องนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 3/2527 เรื่อง การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน  

http://www.rd.go.th/publish/3618.0.htmlก็ไม่ได้ระบุชัดเจนครับ  แต่ตามหลักการบัญชี  หากปีใดมี  366  วัน  ก็ควรใช้  366  วันเป็นตัวหารครับ  

SP:
การคิดค่าเสื่อมราคา

1.  วันที่ 1-15  คิดเป็น 1 เดือน

2.  วันที่ 16  เป็นต้นไปไม่คิดค่าเสื่อมราคาในเดือนนั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม