www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย?

(1/1)

ก้อย:
จำหน่ายประตูอลูมิเนียมเป็นเส้น บางครั้งก้อรับเหมาติดตั้ง ให้ด้วย ได้ประกอบตัวอย่างให้ลูกค้าดูจำนวน 10 ชุดต่อเดือน บางครั้งก้อหายไปลูกค้าไม่คืน

ลงเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หรือเป็น? รบกวนตอบให้หน่อยค่ะ งงมั่กๆ

007:
ต้นทุนในการผลิตสินค้าตัวอย่างควรบันทึกเป็น "สินค้าตัวอย่าง (Sample Goods) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารครับ

อ้วน:
เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ เพราะผมเข้าใจเองว่า  ในกรณีของคุณก้อย  ลูกค้าไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งการแจกสินค้าตัวอย่างจะมีแนวปฏิบัติในการเสียภาษีอากรที่แตกต่างกัน 2 วิธี ดังต่อไปนี้1.  แจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้บริโภค

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้บริโภค เช่น การแจกแชมพู สบู่ ตามห้างสรรพสินค้า ใครเดินผ่านแจกให้ สินค้าตัวอย่างดังกล่าวที่แจกให้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ขายอยู่แล้วตามปกติของธุรกิจ หรือสินค้าที่ทำขึ้นมาเพื่อแจกเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าสินค้าที่ขาย กฏหมายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ ผู้ประกอบการสามารถกระทำได้ ดังนั้นสินค้าดังกล่าวเมื่อซื้อมาผู้ประกอบการมีสิทธิขอภาษีซื้อคืนได้ไม่ต้องห้าม และไม่มีภาษีขาย ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินเชื่อได้ว่ามีการแจกของตัวอย่างให้กับผู้บริโภคจริง ดังนี้

ก. แผนการตลาด

การส่งเสิรมการขายจะต้องมีแผนการตลาด ที่กำหนดในเรื่องของการแจกสินค้าตัวอย่าง เช่น งบประมาณในการส่งเสริมการขาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำสินค้าไปแจก จำนวนสินค้าที่จะนำไปแจก สถานที่ที่จะนำสินค้าไปแจกให้กับผู้บริโภค

ข. การอนุมัติ

เมื่อมีการกำหนดแผนการตลาดที่จะนำสินค้าไปแจกให้กับผู้บริโภค จะต้องมีการขออนุมัติเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปแจก ควรระบุปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ ที่จะนำไปแจกให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจน

ค. หลักฐานชัดแจ้ง

เมื่อนำสินค้าไปแจกให้ตัดออกจากรายการสินค้าและวัตถุดิบ และให้ทำรายงานการควบคุมการแจกสินค้า เช่น ระบุว่าใครเป็นผู้นำไปปฏิบัติ ใครเป็นผู้ควบคุมการแจกสินค้า ใครเป็นผู้ตรวจสอบ

ง. ลักษณะของสินค้าที่แจก

ตามประมวลรัษฎากร การส่งเสริมการขายโดยการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้บริโภค ไม่ได้กำหนดขนาดไว้ จะนำสินค้าที่ขายไปแจกก็ได้ หรือจะผลิตขึ้นเพื่อแจกโดยเฉพาะให้มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่กว่าสินค้าที่ขายก็ได้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังสินค้าที่แจกต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ขาย เช่น

1 ) ขายสบู่ แจกสบู่ตัวอย่าง

2) ขายแชมพู แจกแชมพูตัวอย่าง

การแจกสินค้าตัวอย่างหากไม่แจกชนิดหรือประเภทเดียวกันกับสินค้าที่ขายเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมิน เช่น ขายสบู่ แต่แจกแปรงสีฟัน

จ. ต้องไม่เลือกปฏิบัติ

การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ผู้บริโภคทดลองใช้ รู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น ตามแผนการตลาดที่กิจการได้กำหนดไว้ จะต้องเป็นการแจหที่ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น แจกสินค้าตัวอย่างตามห้างสรรพสินค้า ใครเดินผ่านแจกให้ทุกคน2.  แจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ขายส่งหรือตัวแทนจำหน่าย

การนำสินค้าตัวอย่างไปแจกให้กับผู้ขายส่งหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อดูเป็นตัวอย่างแล้วสั่งซื้อไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่ง เช่น

2.1 บริษัทผลิตยานำยาไปแจกให้หมอ

2.2 ส่งของตัวอย่างไปให้ลูกต้าดูเพื่อสั่งซื้อไปขายต่อ

2.3 ส่งของตัวอย่างไปให้ลูกค้าในต่างประเทศ

2.4 ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองผลิต

2.5 ลูกค้าขอสินค้าหรือบริการไปจับรางวัลให้แก่พนักงานช่วงเทศกาลปีใหม่

การให้สินค้าตัวอย่างดังกล่าวไม่ใช่เป็นการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นกฏหมายถือเป็นการให้โดยเสน่หา หรือการให้ที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ ไม่ได้ให้ทุกคนซึ่งถือเป็นการจำหน่าย จ่าย โอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนถือเป็นการขายต้องเสียภาษีขายสรุป สินค้าตัวอย่างกรณีของคุณก้อย  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากเป็นการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ขายส่งหรือตัวแทนจำหน่าย แต่ไม่ถือเป็นเงินได้นิติบุคคล ( ควรมีการจัดทำรายละเอียดประกอบพร้อมแนบหลักฐาน รวมถึงการอนุมัติการส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งจากเจ้าหน้าที่สรรพากร หากดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม