www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของขวัญ

(1/1)

นักบัญชีมือใหม่:
เอาสินค้าของบริษัทฯ ไปให้ของขวัญบุคคลภายนอก ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ค่ะ และจะลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรค่ะ สินค้ามีมูล่า 7,000 บาทค่ะ

อ้วน:
มีประเด็นทางด้านภาษีที่ต้องพิจารณา  2  ตัวดังนี้

1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามมาตรา 77/1  (8) " ขาย " หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง

(ก) สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว หรือสัญญาจะขายสินค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี    

(ข) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย

(ค) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

(ง) นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่การนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง โดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง

(ฉ) มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการ มีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือ และหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบการซึ่งได้ควบเข้ากัน หรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใหม่อันได้ควบเข้ากัน หรือผู้รับโอนกิจการต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3

(ช) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_1ดังนั้นในกรณีนี้  เมื่อมีการนำสินค้าไปให้ของขวัญบุคคลภายนอก  จึงต้องถือเป็น " ขาย " ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  จึงต้องออกใบกำกับภาษีครับ  และมูลค่าฐานภาษีในใบกำกับภาษีขาย  ก็ไม่ควรต่ำกว่าราคาที่ซื้อเข้ามาครับ2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่องจากลักษณะดังกล่าว  เป็นการนำสินค้าไปเป็นของขวัญ  ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นรายได้  แต่ก็ต้องดูด้วยครับว่า  บุคคลภายนอกเป็นใคร  และมีความสัมพันธ์ กับทางบริษัทฯ อย่างไร  เพราะหากไม่เกี่ยวข้อง  ก็จะถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ  แต่หากเป็นลูกค้า  ก็ต้องมาดูต่อครับว่า  จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้หรือไม่  ก็ให้ดูตามาตรา 65 ตรี  หากเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรานี้  ก็จะต้องบวกกลับรายจ่ายดังกล่าวในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3แต่ไม่แนะนำให้บันทึกบัญชีเป็นค่ารับรองนะครับ  เพราะมีข้อจำกัด หากให้เป็นสิ่งของ  ก็จะต้องมีมูลค่าต่อชิ้นต่อคนไม่เกิน 2,000 บาท  ซึ่งส่วนที่เกินก็จะต้องบวกกลับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่ารับรอง  ก็ต้องศึกษาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.htmlสรุป  จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษี  ในกรณีที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ  จะต้อง

1.  มีการทำหนังสือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ในการนำสินค้าไปเป็นของขวัญ  โดยต้องชี้แจงเหตุผล  และหลักปฏิบัติ เพื่อมิให้ถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  มิฉะนั้นทางเจ้าพนักงานสรรพากร  อาจมองว่าเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัว  การให้โดยเสน่หา ซึ่งถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี2.  ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนำสินค้าไปเป็นของขวัญ3.  จะต้องมีการเซ็นรับสินค้า  จากลูกค้า  ว่าได้มีการรับสินค้าไปแล้วจริง  เมื่อวันที่เท่าไหร่4.  เก็บหลักฐานต่างๆ  ไว้เผื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกตรวจสอบ

007:
1. ต้องออก vat

2. ถ้าสินค้าเป็นพวก ปากกา ปฏิทิน ให้ในงานปีใหม่ จะถือเป็นรายจ่ายได้  นอกนั้นคิดว่าควรบวกกลับทางภาษีจะดีกว่า

นักบัญชีมือใหม่:
ขอบพระคุณทุก ๆ คำตอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม