www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1/1)

คุณชานนณัช:
กรณีทำธุรกิจการศึกษา แล้วจ่ายค่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (e-book) จำนวน 200,000 บาท ค่าบริการใช้งาน จำนวน 300,000 บาท รวม 500,000 บาท (มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการได้ตลอดชีพ)  จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  และถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะใช้เกณฑ์การตัดค่าใช้จ่ายอย่างไรคะ

อ้วน:
1.  ขอทำความเข้าใจก่อนครับว่า  หลักเกณฑ์ที่สำคัญ  ที่ใช้ในการพิจารณาว่า  รายจ่ายดังกล่าวควรถือเป็นสินทรัพย์ถาวรหรือไม่  มีดังนี้

1.1  มีลักษณะคงทนถาวรโดยสภาพ และมีอายุการใช้งานเกิน  1  รอบระยะเวลาบัญชี

1.2  มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน  โดยไม่มีเจตนาที่จะขาย2.  และสินทรัพย์ถาวร  จะแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

2.1  สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets )   เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้  สัมผัสได้  ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งเป็น

2.1.1  ไม่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  เนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด  เช่น  ที่ดิน

2.1.2  ต้องคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ( Depreciation )  เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานได้  เช่น  อาคาร , เครื่องจักร และ เครื่องใช้สำนักงาน

2.1.3  ต้องหักค่าเสื่อมสิ้น ( Depletion )  เนื่องจากใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้  เช่น  ป่าไม้  , เหมืองแร่ และ บ่อก๊าซ2.2  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุให้มองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ยังคงมีมูลค่าหรือสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ2.2.1. ต้องตัดบัญชี ( Amortized ) เนื่องจากระยะเวลาของสิทธิ์ที่ได้รับลดลงตามส่วนของค่าที่ลดลง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัญญาเช่า

2.2.2. ไม่ต้องตัดบัญชี เนื่องจากไม่มีการเสื่อมค่า หรือ เสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์นั้น เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า3.  ครับต่อไปเรามาตอบข้อสงสัยกันครับ  จากข้อมูลที่ให้มา  ทาง คุณชานนณัช   ได้จ่ายรายจ่ายไป 2 ส่วนคือ

3.1  ค่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูล  จำนวน  200,000 บาท

3.2  ค่าบริการการใช้งาน  จำนวน  300,000 บาทเรามาดูกันที่ละรายจ่ายครับ

ก)  ค่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูล   ผมเข้าใจว่า  ค่าสิทธิดังกล่าว  ไม่กำหนดในเรื่องของระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล  ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว  ผมมองว่าเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถือเป็นสินทรัพย์ถาวรครับ  และเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน  และก็ไม่ต้องตัดบัญชี ครับข)  ค่าบริการใช้งาน  ซึ่งในส่วนนี้  ผมมองว่าน่าจะมีการกำหนดในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งโดยลักษณะในเบื้องต้น หากมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ผมมองว่ารายจ่ายในส่วนนี้  ถือเป็นค่าใช้จ่ายครับ  เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นสินทรัพย์ถาวรครับ

ตี๋:
ผมอยาก

รู้ว่าสินทรัพย์

ถาวร คือ อะไรเเละหมายความ

ว่าอะไรหลอครับ

ตุ๊ก:
อยากทราบว่า จัดตั้งบริษัทโดยลงทุนด้วยค่า No Know ของบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ และถือเป็นค่านิยมที่ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์สินไม่มีตัวตนหรือไม่ และมีภาระภาษีอะไรหรือไม่ในการลงทุน ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม