www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

(1/1)

คุณจิ๊บ:
อยากทราบว่ากรณีที่กรรมการกู้ยืมเงินบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการจะต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่? เท่าไหร่?  และในกรณีที่กรรมการกู้ยืมเงินบริษัทฯ เพื่อใช้ส่วนตัวจะต้องคิดดอกเบี้ยอย่างไร?  จะต้องทำเอกสารอะไรบ้างเพื่อประกอบการลงบัญชี ขอทราบคำตอบด้วยค่ะ123:
คุณจิ๊บ ลอง พิมพ์ข้อความในคำถาม คำตอบ แล้ว Seach ดู นะค่ะ

อ้วน:
1.  ผมคิดว่าคำถามอาจจะสับสนไปซักนิด  เรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า  ตกลงเราจะพิจารณาถึงตัวนิติบุคคลเป็นหลักใช่หรือไม่  ผมสมมติว่าเราจะมองที่นิติบุคคลเป็นหลักนะครับ2.  กรณีที่บริษัทไม่มีสภาพคล่องทางเงินสด  ต้องไปกู้ยืมเงินจากกรรมการมาใช้ในกิจการ  ซึ่งในทางบัญชีจะเรียกว่า " เจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมจากกรรมการ "คำถาม  บริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับกรรมการ หรือไม่  คำตอบ  เนื่องจากเราสมมติว่าเรามองนิติบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นจึงแบ่งย่อยออกได้  2  กรณีคือ2.1  มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับกรรมการ  

ในส่วนนี้เมื่อบริษัทจ่าย  ก็จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย  ซึ่งหลักการคิดดอกเบี้ยในส่วนนี้  ก็มักจะยึดตามราคาตลาด หรือ  ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย  เช่น  หากมีการเปิดบัญชีธนาคารของแบงค์ใด  ก็มักจะกำหนดให้สูงกว่าอัตราเงินฝาก  แต่ต่ำกว่าอัตราเงินกู้จากแบงค์นั้น  ส่วนในเรื่องของเอกสาร  ปกติก็อาจจะอยู่ในรูปของใบรับเงิน  ใบสำคัญจ่าย  เป็นต้น  กล่าวคือ  สามารถพิสูจน์ผู้รับได้  และก็จะต้องถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการท่านนั้น  และเอกสารอีกส่วนที่สำคัญ  ก็คือสัญญาการกู้ยืมเงิน  ที่ระบุรายละเอียด  ว่าใครกู้ยืมใคร  เป็นจำนวนเท่าใด   จะมีการคิดดอกเบี้ยกันมั๊ย   และจะมีกำหนดการคืนกันอย่างไร  ลงชื่อคู่สัญญา  และพยาน2.2  ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับกรรมการ  

เมื่อไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับทางกรรมการ  ย่อมทำให้บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยเป็นรายจ่าย  ซึ่งในกรณีนี้ทางสรรพากรมักจะไม่ว่าอะไร  เพราะถือว่าได้เปรียบ  แต่อย่างไรก็ตามหากกิจการมีเงินกู้ยืมจากกรรมการ  ไม่ว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ก็ตาม  ทางเจ้าหน้าที่มักจะมองกรณีนี้ว่า  มีการขายหรือให้บริการ  กล่าวก็คือ มีรายได้  แต่ไม่ยอมเปิดบิลหรือเอกสารให้ถูกต้อง  ในอดีตจึงมีการออกวิธีตรวจปฏิบัติการ  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากร  เข้ามาตรวจสอบกิจการที่มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ  แล้วประเมินยอดดังกล่าวมาเป็นรายได้ของกิจการ  เสียทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ3.  กรณีที่บริษัทมีเงินเหลือในทางบัญชี  แต่ไม่นำฝากธนาคาร  ก็ต้องนำเงินสดดังกล่าวไปให้กรรมการกู้ยืม  ซึ่งในทางบัญชี  เราเรียกว่า " ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ "คำถาม  บริษัทฯ จะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับกรรมการ หรือไม่  คำตอบ  ต้องคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมครับ  เพราะหากไม่คิดดอกเบี้ย  ก็จะทำให้ทางบริษัทเสียผลประโยชน์  นั้นหมายความถึง  รายได้ของบริษัทฯ ที่ขาดหายไป  เจ้าพนักงานสรรพากรย่อมไม่ยอม  อีกทั้งเจ้าพนักงานมีอำนาจในการประเมินครับ  เมื่อต้องคิดดอกเบี้ยแล้ว  จะต้องคิดกันในอัตราเท่าใด  ในกรณีท่านว่าให้ดูก่อนครับว่า  กิจการมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น หรือ แหล่งอื่นหรือไม่  ถ้ามีก็จะต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายครับ  เช่น  ถ้าบริษัทต้องกู้เงินจากธนาคาร  และต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา  7%  หากบริษัทฯ มีการนำเงินไปให้กรรมการกู้  ก็จะต้องคิดดอกเบี้ยจากกรรมการท่านนั้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 เช่นกัน  หากต่ำกว่าจะเห็นได้ว่า  กรรมการได้ให้บริษัทกู้โดยบริษัทต้องจ่ายในอัตรา 7%  แต่กรรมการมากู้บริษัท  กลับจ่าย 3%  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  ส่วนในเรื่องของเอกสารหลักฐาน  ก็ไม่แตกต่างกับข้อ 2 ครับกล่าวคือ  ก็ต้องมีสัญญากู้ยืม  และหากมีการรับ - จ่ายดอกเบี้ย  ก็จะต้องมีใบสำคัญ หรือใบรับเงินประกอบ  เป็นต้น รวมถึงหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น จ่ายเป็นเช็ค  ก็ถ่ายสำเนาเช็คแนบประกอบครับ

หนึ่ง:
มีตัวอย่างเอกสารการกู้ยืมที่กิจการยืมเงินจากกรรมการหรือเปล่าค่ะอยากเห็นค่ะ

ตาล:
แล้วหลักเกณฑ์ในการยืมเงินจากต่างประเทศละคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม