www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี

(1/1)

oyd:
ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี

cpa:
คำถามคืออะไรครับ  

ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี เช่น ทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน,การบันทึกบัญชีต้องเป็นหน่วยเงินตรา ฯลฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม