www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อ 1088

(1/1)

กุหลาบสีดำ:
ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากค่ะที่ช่วยตอบคำถาม อยากรบกวนถามเพิ่มเติมจากกรณีที่คุณอ้วนตอบในกรณียื่นงบไปแล้วและมีอายุความ 1 ปี คำถามมีดังนี้

1. บริษัทฯ จดมา 10 ปี (ปี 38 - ปัจจุบัน) ไม่ดำเนินการ ไม่มีการจัดทำงบการเงิน และก็ไม่ยื่นใด ๆ ทั้งสิ้น สรุปว่าจดจัดตั้งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทีนี้ถ้าถามในแง่ของการทำบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน และส่งงบการเงินให้ผู้สอบตรวจสอบคือ

-ต้องจัดทำทั้งสิ้น 10 ปี (ปี 38 - ปัจจุบัน) ใช่หรือไม่ และผู้สอบต้องรับรองงบการเงินทั้งสิ้น 10 ปี ใช่หรือไม่ หรือว่าทำงบเท่าอายุความปีเดียวเท่านั้น

-เงินทุนที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาทนั้น ได้บันทึกเป็นลูกหนี้เงินให้กรรมการกู้ยืม และคิดอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดในขณะนั้น สมมุติว่าทั้ง 10 ปี คิดที่ 2% ทุกปี ได้หรือไม่ ซึ่งราคาดอกเบี้ยในขณะนั้นอาจมากกว่า (คือปิดงบและยกยอดยกมาทำในปีต่อไป) อยากทราบว่าตรงนี้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สรรพากรจะคิดค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มเราอย่างไรบ้าง

-เท่าที่ทราบอายุความในการตรวจสอบประมาณ 5 - 7 ปี ปัญหาตรงส่วนนี้ยังคงต้องจัดทำงบการเงินนับแต่วันจดทะเบียนใช่หรือไม่

2. รบกวนถามเรื่องยื่นงบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าเราประชุมบริษัทฯ ภายใน 4 เดือน และยังไม่ได้ยื่นงบ ต่างกับไม่ประชุมบริษัทฯ ภายใน 4 เดือน และไม่ได้ยื่นงบ จะมีผลอย่างไรบ้าง

อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ไม่จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินย้อนหลังทั้งสิ้น  10  ปี  ( ปี 38 - ปัจจุบัน ) ครับ  เมื่อไม่ต้องทำงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี  ก็ไม่ต้องให้ผู้สอบรับรองย้อนหลัง  10  ปีเช่นกัน  ผมเสนอให้ทำงบการเงินย้อนหลังเพียง 1 ปีครับ  ( ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลร้าง และ มีคำสั่งศาลให้คืนสถานะบริษัทให้เป็นปกติ )2.  การคิดอัตราดอกเบี้ย  จะคิด 2% ต่อปีทุกปีนั้น  บริษัทฯ มีสิทธิทำได้  แต่เจ้าหน้าที่สรรพากร  ก็มีอำนาจประเมินเช่นกัน  เนื่องจาก  ความไม่เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ  ครับ  กล่าวคือ  ก่อนเกิดวิฤกติเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด  ณ ช่วงเวลานั้น  มีอัตรามากกว่า 2% ครับ  จึงจะเห็นได้ว่า  เมื่อดอกเบี้ยในขณะนั้นสูงกว่า 2%  แต่บริษัทจะบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าควรจะเป็น  จึงเป็นเหตุให้รายได้ของบริษัทต่ำ  เมื่อรายได้ต่ำ  ย่อมส่งผลต่อภาษีครับ  เมื่อสรรพากรเสียเปรียบ  ย่อมยอมไม่ได้ครับ  งานนี้ต้องไล่เช็คบิลกันครับ3.  การคำนวณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เราก็ต้องรู้

3.1  ฐานภาษี  ตามมาตรา มาตรา 91/5  

http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_5

3.2  อัตราภาษี  ตามมาตรา 91/6

http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_6

3.3  เบี้ยปรับเงินเพิ่ม  ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ก็มีวิธีคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเหมือนกันครับ  เพียงแต่ถ้าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ  จะมีส่วนของรายได้ส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของยอดรวมภาษีก่อนรายได้ส่วนท้องถิ่น  จึงรวมออกมาเป็นภาษีทั้งสิ้น  สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้มาตรา 91/21 (6) ส่วน 13 เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ทุกมาตรา

http://www.rd.go.th/publish/5204.0.html#mata91_214.  ใช่ครับ  ถ้าเป็นอายุความในทางภาษีอากร  ถามว่าต้องจัดทำงบกาเงินนับแต่วันจดทะเบียนใช่หรือไม่  ต้องดูดังนี้

4.1  นิติบุคคลนี้เป็นนิติบุคคลร้างหรือไม่

4.2  มีหมายเรียก หรือ หนังสือเชิญพบจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าหน่วยงานใด หรือไม่เพราะหากไม่ใช่นิติบุคคลร้าง  ก็จะต้องจัดทำงบการเงินนับแต่วันจดทะเบียนครับ และก็ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตั้งแต่วันจดทะเบียนเช่นกันแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลร้าง  หลังจากร้องต่อศาล  แล้วศาลมีคำสั่งให้คืนสถานะเป็นปกติ  ในความเห็นส่วนตัวผม  ผมจะทำงบการเงินย้อนหลังไป  1  ปี  ส่วนในเรื่องของแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ  ในเบื้องต้น  ผมก็จะทำเหมือนกับงบการเงินครับคือ  ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีย้อนหลังไป 1 ปีเช่นกัน  5.  ต่างกันครับ ผมคงอธิบายได้คร่าวๆ นะครับ  ในประเด็นการเสียค่าปรับ  แต่ประเด็นอื่นก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันครับหากเราประชุมภายใน 4 เดือน  แต่ยังไม่ได้ยื่นงบการเงิน  เราสามารถเสียค่าปรับการยื่นงบล่าช้าได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สนามบินน้ำได้เลย  แต่หากประชุมบริษัทรับรองงบการเงินเกินกว่า  4  เดือน  เราไม่สามารถเสียค่าปรับยื่นงบล่าช้าได้  ต้องรอให้ตำรวจเศรษฐกิจ  มีหนังสือเรียกให้ไปชำระค่าปรับครับ ซึ่งน่าจะมีอัตราค่าปรับที่สูงกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ปรับเองครับ  แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฏหมายกำหนดให้ปรับได้  อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ก็จะต้องรับงบการเงินที่เรานำส่งครับ  ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม