www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถือว่าเป็นกิจการรายได้ค่าโฆษณาใช่หรือไม่(ตามข้อมูล)

(1/1)

ผู้เริ่มจะทำกิจการนี้:
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีรายได้จากการหาสปอนเซอร์มาลงโฆษณาในรายการวิทยุต่าง ๆ และมีต้นทุนงานหรือรายจ่ายที่ต้องจ่ายค่าลงสปอร์ตส์โฆษณาในรายการวิทยุนั้น เช่น ห้างฯ มีรายได้จากการติดต่อร้านกาแฟ (เป็นบุคคลธรรมดา) เพื่อลงโฆษณา 50,000 บาท (มีสัญญา) 20 ครั้ง / อาทิตย์ ฯลฯ  และห้างฯ จะต้องจ่ายค่าลงโฆษณาให้รายการวิทยุนั้น ๆ  40,000 บาท อยากทราบว่า

1.  ห้างฯ ได้จดวัตถุประสงค์ไว้เป็นรายได้ค่าโฆษณาถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องเป็นรายได้ค่าอะไร และบิลต้นทุนที่ได้รับจะต้องเป็นบิลค่าโฆษณาด้วยใช่หรือไม่

2.  จากข้อ 1. ห้างจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากร้านกาแฟเท่าไหร่ กรณีเป็นบุคคล , กรณีถ้า ต.ย.เป็นนิติบุคคล

3. จากข้อ 1. ถ้าห้างฯ เข้าระบบมูลค่าเพิ่ม ควรใช้คำพูดในบิลใบกำกับอย่างไร และสรุปว่ากิจการนี้เป็นประเภทใด ตามที่เข้าใจเป็นบริการใช่หรือไม่

4.  ตาม ต.ย.ข้างต้นถ้ามีข้อเสนอเพิ่มเติมขอความกรุณาช่วยแนะนำ

อ้วน:
1.  จากข้อมูลในเบื้องต้น  ในความเห็นส่วนตัว  ผมก็มองว่าเป็นธุรกิจโฆษณาครับ  ดังนั้นห้างๆ ได้จดวัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจ  โฆษณา  ก็ถูกต้องครับ  หากเป็นการประกอบธุรกิจโฆษณาแล้ว  ไม่สนใจว่าจะทำเองหรือให้ผู้อื่นทำให้  ก็ถือว่าเป็นธุรกิจโฆษณาครับ  ดังนั้นหาก หจก. จ้างให้ผู้อื่นทำให้  ก็จะมีต้นทุนเป็นค่าโฆษณาเช่นกัน2.  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่า  โดยปกติแล้ว หากผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดา  กฏหมายจะไม่ได้กำหนดให้บุคคลนั้นต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินครับ  ดังนั้น  หากลูกค้าของ หจก. เป็นบุคคลธรรมดา  หจก. ก็จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับแต่ถ้าลูกค้าเป็นนิติบุคคล  หจก. ก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ครับ  เนื่องจากเป็นค่าโฆษณา  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย   ในข้อ 10.

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html3.  ค่าโฆษณา  ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้น หาก หจก.  มีรายได้ก่อนหักรายจ่าย  เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็จะถูกบังคับให้ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในบิล หรือเอกสาร  ก็ควรจะระบุเป็นค่าโฆษณา  ครับ  และ ให้ระบุช่วงวันเวลาไว้ด้วยครับ  เช่น  ตั้งแต่วันที่  ... ถึง วันที่ ... ในเวลา ... เป็นต้นตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าเป็นธุรกิจโฆษณาครับ  ธุรกิจโฆษณา  ก็ถือว่าเป็นงานบริการครับ4.  ในเบื้องต้นแนะนำให้ศึกษา  คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 6/2528 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าโฆษณา   ด้วยครับ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

http://www.rd.go.th/publish/3617.0.htmlคงไม่กล้าแนะนำอะไรมากครับ  เพราะไม่มีความรู้และประสบการณ์  ในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ครับ  เพียงแค่ขอแสดงความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่า  ณ  ปัจจุบัน  การติดต่อสื่อสาร  มีความรวดเร็ว  สะดวกมากขึ้น  ซึ่งจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังนั้น ในมุมมองผม  การที่จะทำธุรกิจในด้านนี้แล้วประสบความสำเร็จ หรืออยู่รอดได้  การเลือกสื่อโฆษณา  เป็นสิ่งที่สำคัญมาก   แต่ก็อย่าไปยึดติดกับรูปแบบของสื่อโฆษณาครับ  เพราะการทำการตลาด  มักจะไม่ได้ใช้สื่อโฆษณาประเภทเดียวครับ  ดังนั้นหากคุณเริ่มที่จะนำแนวความคิดใหม่ๆ  มาประยุกต์  ก็ย่อมมีโอกาสที่จะเสนอ " ความแตกต่าง "  เหมือนคำกล่าวที่ว่า  " วิชาเป็นของตาย  การแปรเปลี่ยนจึงนับเป็นของเป็น "  กล่าวคือ หากยึดติดอยู่กับกรอบที่มีอยู่  การสร้างสรรค์ ย่อมไม่เกิดขึ้น  ธุรกิจโฆษณา  ให้ความสำคัญมากในแนวคิดที่สร้างสรรค์  อย่างแตกต่าง  " คิดให้แตกต่าง  แต่ไม่ใช่เพ้อฝัน "  ย่อมต้องประสบความสำเร็จครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม