www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่วนลดรับ - จ่าย อยู่หมวดอะไรครับ

(1/1)

bclubzaa:
ส่วนลดรับ



ส่วนลดจ่าย



ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด



ภาษีซื้อ หมวด 1 ใช่ไหมฮะ



ภาษีขาย หมวด 2 ใช่ไหมฮะ

007:
ส่วนลดรับ หมวด 4 แต่ตอนนำไปจัดทำงบกำไรขาดทุน จะไปอยู่ในยอดซื้อสุทธิ เป็นยอดหัก



ส่วนลดจ่าย หมวด 5 แต่ตอนนำไปจัดทำงบกำไรขาดทุน จะไปอยู่ในยอดขายสุทธิ เป็นยอดหัก



ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด +

ภาษีซื้อ หมวด 1



ภาษีขาย หมวด 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม