www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคืน Vat ได้หรือเปล่าค่ะ

(1/1)

นักบัญชีมือใหม่:
ที่บริษัทฯ ซื้อน้ำดืมทานกัน และมีใบกำกับภาษี/เสร็จรับเงิน เป็นค่าคูปองน้ำดื่ม สามารถนำมายื่น Vat ซื้อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ Vat ซื้อ ถือเป็นภาษีซื้อไม่ขอคืนหรือเปล่าค่ะ

อ้วน:
1.  ตามมาตรามาตรา 82/5 ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษี

(1) กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(2) กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือ ไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(3) ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือ เพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  

(5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีตามส่วน10

(6) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้ดูประกาศต่างๆ ประกอบด้วยนะครับ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_52.  จากคำถามถามว่า  สามารถนำภาษีซื้อจากการซื้อน้ำดื่ม  มาเครม vat ได้หรือไม่  

คำตอบ  หากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  และ  ไม่เป็นภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง  แล้วก็สามารถขอเครดิตภาษีซื้อได้ครับ3.  แต่ถ้าเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 82/5  ก็ไม่มีสิทธิขอเครดิตภาษีซื้อ   ซึ่งก็จะมีประเด็นให้พิจารณาต่อไปครับว่า แล้วอย่างนั้น  ภาษีซื้อตัวนี้จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้หรือไม่  

ในทางประมวลรัษฎากร ได้กำหนดภาษีซื้อต้องห้ามไว้อย่างไรบ้าง ภาษีซื้อต้องห้าม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1 ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายอ้วน:
ผมจะยกตัวอย่างสำหรับภาษีต้องห้ามทั้ง 2 ประเภทให้ดูครับ

1. กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "2. กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "5. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง หรือ เพื่อการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ " โดยค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 143 พ.ศ. 2522 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และ 86/7 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "8. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ซึ่งรายการมิได่ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีปลอม " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "ที่ยกตัวอย่างมานั้น เป็นรายละเอียดที่น่าจะพบเจอกันบ่อยๆสรุป  หากเป็นการซื้อน้ำดื่มเพื่อให้พนักงานในออฟฟิตดื่ม ในทางบัญชีก็มักจะลงเป็นค่าสวัสดิการพนักงาน จะเห็นได้ว่าเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ดังนั้นภาษีซื้อก็สามารถขอคืนได้ ไม่ต้องห้ามครับ แต่ถ้าบอกว่าซื้อมาเพื่อรับรองลูกค้า ก็จะเข้าข่ายเป็นภาษีซื้อต้องห้ามครับ ไม่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับ

กุ๊ก:
บริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษา และรับจดสิทธิบัตร

ค่าใช้จ่ายพวกค่าเช่า สำนักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าโทรศัพท์ สามารถนำมาขอคืนได้ไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม