www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับของกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ยื่นงบล่าช้า

(1/2) > >>

กุหลาบสีดำ:
จดทะเบียนบริษัทมาทั้งสิ้น 10 ปี (ปี 38 - ปัจจุบัน ) ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เป็นงบไม่มีรายได้(งบเปล่า)  ต้องการจะดำเนินการต่อในอนาคต และปิดงบยื่นเอกสารให้ถูกต้อง คำถามอยากทราบว่า

1.  ในทางสรรพากร จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไหร่ เพราะอะไร และจากเอกสารตัวใดบ้าง วิธีทำจะต้องทำอย่างไร

2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และจากเอกสารตัวใดบ้าง วิธีทำจะต้องทำอย่างไร

3.  ค่าใช้จ่ายตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังมีอีกหรือไม่ วิธีทำจะต้องทำอย่างไรบ้าง

อ้วน:
ผมเข้าใจว่าเป็นกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการยื่นงบการเงินกับทางกระทรวงพาณิชย์ และ ยื่นแบบ ภงด.50  กับทางกรมสรรพากร  มีหลักต้องพิจารณาดังนี้1.  ให้เช็คข้อมูลกันทางกระทรวงพาณิชย์  ก่อนครับว่าตกลงแล้ว  บริษัทนี้  มีสถานะเป็นบริษัทร้างหรือไม่  โดยค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เนตก็ได้ครับ  เพราะหากเป็นบริษัทร้างแล้ว  ถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องไปที่ชั้น 10  ที่สนามบินน้ำ  เพื่อขอคัดรายชื่อที่ถูกประกาศในประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นบริษัทร้าง  เมื่อใด  และให้ทางทนายความยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นคืนสถานะให้เป็นบริษัทปกติ  และนำคำสั่งศาลมาให้ที่กระทรวงพาณิชย์  เพื่อคืนสถานะให้เป็นบริษัทปกติครับ  เมื่อคืนสถานะเป็นบริษัทปกติได้แล้ว  ก็ให้จัดทำงบการเงินย้อนหลังเพียง  1  ปี  เช่น  หากได้รับการคืนสถานะในปี  49  ก็ควรทำงบการเงินตั้งแต่ ปี 48 เป็นต้นไป  เพราะในทางประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ก็ไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของงบการเงินในกรณีนี้ไว้   เหตุที่ต้องยื่นงบการเงินย้อนหลังเพียง 1 ปี เพราะ โทษปรับการยื่นงบการเงินล่าช้านั้น  มีอายุความเพียง  1  ปีครับ2.  ส่วนทางกรมสรรพากรนั้น  ในเบื้องต้นอย่าเพิ่งรีบคัดแบบ  ให้ดูสถานะจากกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก  หากไม่สามารถคืนสถานะได้  ในส่วนตัวผมก็จะยังไม่ยื่นแบบอะไรทั้งสิ้นครับ  แต่หากคืนสถานะได้ก็ให้ยื่นแบบย้อนหลังเพียง  1  ปีเช่นเดียวกัน ( หลังจากคืนสถานะเป็นบริษัทปกติแล้ว )  เพราะ  โทษปรับการไม่ยื่นแบบตามกำหนด  ก็จะมีอายุความ  1  ปีเช่นกัน  หลักๆ ก็จะต้องยื่นแบบ  ภงด.50 , ภงด.51  

และต้องดูด้วยครับว่า  บริษัทนี้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เพราะถ้าอยู่  อันนี้เราต้องหาวิธีเช็คครับว่า  ตกลงแล้ว  ณ ปัจจุบันบริษัทถูกขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง  หากยังอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อเราคืนสถานะเป็นบริษัทปกติแล้ว  เฉพาะแบบ ภพ. 30  จะต้องทำแบบยื่นย้อนหลัง  24  เดือนครับ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพากรในกรณีที่บริษัทจะเลิก  3.  ประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

3.1  การคืนสถานะให้เป็นบริษัทปกติ  ไม่เสียค่าธรรมเนียมกับทางกระทรวงพาณิชย์  ( กรณีที่ดำเนินการเอง ) แต่คงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายดำเนินการในส่วนของการยื่นคำร้องต่อศาล  เพื่อขอคำสั่งศาลฟื้นสถานะบริษัท3.2  ค่าปรับจากการยื่นงบการเงินล่าช้า  เท่าที่มีข้อมูลเป็นของปี 48  กำหนดว่า

ก)  ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า  2  เดือนแต่ไม่เกิน  4  เดือน  รวมเสียค่าปรับ  4,000 บาท

ข)  ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า  4  เดือนแต่ไม่เกิน  6  เดือน  รวมเสียค่าปรับ  8,000  บาท

ค)  ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า  6  เดือนหรือไม่ยื่นงบการเงิน  รวมเสียค่าปรับ  10,000  บาท3.3  ส่วนค่าคัดหนังสือรับรอง หรือข้อมูลต่างๆ  กับทางกระทรวงพาณิชย์  ก็แล้วแต่ความจำเป็นและข้อมูลที่บริษัทมี  ซึ่งน่าจะอยู่ในหลักร้อยบาทครับ3.4  ค่าคัดแบบต่างๆ  กับทางกรมสรรพากร  ก็น่าจะอยู่ในหลักร้อยบาทเช่นกันครับ3.5  ส่วนค่าปรับไม่ยื่นแบบ  ถ้าเป็น ภงด.50 และ ภงด.51  ฉบับละ 2,000  บาท  ( ไม่รวมภาษี ถ้ามี )  และ แบบ ภพ.30  ฉบับละไม่เกิน 500 บาทครับ3.6  ค่าพนังงานบัญชี หรือ ค่าจ้างทำบัญชี ( กรณีที่ฟื้นคืนสถานะเป็นบริษัทปกติได้ ) เพราะ  ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543  ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  ต้องจัดหาผู้ทำบัญชี  ซึ่งค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ตกลงกันครับ3.7  ค่าสอบบัญชี  ( จะมีในกรณีที่ฟื้นคืนสถานะ และต้องจัดทำงบการเงินนำส่ง )  ก็อยู่ที่ตกลงกันครับสรุป  ให้เช็คข้อมูลกับทางกระทรวงพาณิชย์เป็นอันดับแรกสุด แล้วจึงค่อยเช็คการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ ครับ

ดวงนภา:
หากต้องการผู้ทำบัญชีและเคลียปัญหาต่างๆสามารถติดต่อทางเราได้นะคะราคาไม่แพงค่ะ

จจ:
เปิดกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนการที่ไม่ได้ยื่นงบดุลตั้งแต่ ปี2548 -2550 จะเสียค่าปรับหรือเปล่า และถ้าเสียค่าปรับทางเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ตะวัน:
อยากทราบว่า  กรณีที่มีหลายสาขา  หากต้องการยื่นแบบ ภพ. 30 แบบรวม  จำเป็นจะต้องมีการได้จากแหล่งเดียวหรือ   แล้วถ้าทุกสาขาต่างมีรายได้  จะยื่นรวม  โดยการแจกแจงเป็นรายได้ของแต่ละสาขาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  พอจะมี ข้อกฏหมายข้อใหนอธิบายได้บ้างคะ  หาแล้วเจอคะ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม