www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณอ้วนช่วยตอบคำถามเพิ่มเติม อีกครั้ง

(1/1)

คุณบ้านแพ้ว:
และถ้านำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลงวันที่ ปี 47 และรับเงิน/ใบกำกับภาษีในปี 48 นำไปใช้ในปี 47เรียบร้อยแล้ว (สำนักงานที่รับทำบัญชีนำไปใช้) การบันทึกบัญชีจะลงอย่างไร แล้วจะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานการรับเงินในปี 47 แต่จะมีในปี 48

อ้วน:
ตอบให้แล้วครับในกระทู้ที่ 001084

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1084

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม