www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณอ้วนช่วยตอบคำถามเพิ่มเติม 1040 อีกครั้ง

(1/1)

คุณบ้านแพ้ว:
และถ้านำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลงวันที่ ปี 47 และรับเงิน/ใบกำกับภาษีในปี 48 นำไปใช้ในปี 47เรียบร้อยแล้ว (สำนักงานที่รับทำบัญชีนำไปใช้) การบันทึกบัญชีจะลงอย่างไร แล้วจะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานการรับเงินในปี 47 แต่จะมีในปี 48  อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ( สินทรัพย์ )  300

Cr.  ลูกหนี้การค้า    300และเมื่อมารับเงินในปี 48  ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด    9,700

Cr.  ลูกหนี้การค้า     9,7002.  ในส่วนของสรรพากรนั้น  คงอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานแต่ละท่านครับ  แต่หลักการใช้ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายนั้น ก็คือ  เป็นภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีใด  ก็ต้องใช้ปีนั้น  ดังนั้นหากหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายเป็นของปี 47  ก็จะต้องนำมาใช้ในปี 47  โดยไม่ได้ดูว่า

ก)  ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย  ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วหรือไม่

ข)  ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย  ออกถูกต้องหรือไม่  กล่าวคือ  หลักการออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย  จะออกเมื่อมีการจ่ายชำระ เช่น หากมีการจ่ายในปี 48  หนังสือรับรองก็ควรออกในปี 48  ไม่ใช่ปี 47  ครับสรุป  หากทางบริษัทผู้หัก  ไม่ยอมแก้ไขหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับวันที่คุณบ้านแพ้วไปรับเงินในปี 48 การที่สำนักงานบัญชีนำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายของปี 47  มาใช้ในปี 47  ก็ถูกต้องแล้วครับ

อ้วน:
กระทู้เดิมที่  001040

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1040&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม