www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณอ้วนช่วยตอบคำถามเพิ่มเติม 1044 อีกครั้ง

(1/1)

คุณบ้านแพ้ว:
และถ้านำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลงวันที่ ปี 47 และรับเงิน/ใบกำกับภาษีในปี 48  นำไปใช้ในปี 47เรียบร้อยแล้ว (สำนักงานที่รับทำบัญชีนำไปใช้)  การบันทึกบัญชีจะลงอย่างไร  แล้วจะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานการรับเงินในปี 47 แต่จะมีในปี 48

คุณบ้านแพ้ว:
ขอโทษค่ะ เป็นกระทู้ที่ 1040

อ้วน:
ตอบให้แล้วครับในกระทู้ที่  001084

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1084นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม