www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการและวิธีการตรวจสอบธุรกิจนำเข้า, ส่งออก

(1/1)

กุหลาบ:
ถ้าส่งข้อมูลและงบการเงินเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า และส่งออก ผู้สอบจะตรวจสอบเน้นในเรื่องใดบ้าง ถามเพื่อวางแผนงานก่อนส่งงบการเงิน

cpa:
-กระทบยอดรายได้ตามบัญชี กับ ภ.พ. 30 ตลอดปีปัจจุบัน

-TEST ระบบซื้อ-ขายและสุ่มตรวจ Invoce ซื้อ - ขายต่างประเทศ, ใบขนสินค้า

-ทดสอบการคำนวณกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม