www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอแบบฟอร์มเอกสารการเบิกเงินล่วงหน้า

(1/2) > >>

โบ:
อยากได้แบบฟอร์มการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าที่ผู้ขอเบิกจะต้องกรอก เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงินล่วงหน้า

ไม่ทราบว่า ทั่วๆไป ใช้กันหรือไม่อย่าไร

007:
ให้เซนต์ในใบสำคัญจ่ายก็ได้ครับ

ต๋อง:
อยากได้แบบฟอร์มสัญญาการเบิกล่วงหน้าครับ

ปุยฝ้าย:
อย่างได้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกเงินในสำนักงานค่ะ

นายกะจอก:
อยากได้แบบฟอร์มสัญญาการเบิกเงินล่วงหน้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม