www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่คิดดอกเบี้ยจากบริษัทในเครือที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

(1/1)

นิศากร:
มีการให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน แต่ปรากฎว่า เขาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมีหนังสือแจ้งว่าขอยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งทางกรรมการก็ยินยอมค่ะ แต่ทางการบันทึกบัญชี เรายอมได้หรือไม่ มีกฎหมายอะไรรองรับค่ะ ว่าจะไม่ต้องตั้งบัญชีดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทในเครือนั้นค่ะ

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่า  หลักการบัญชีนั้นเป็นการบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้นเมื่อมีการทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยและคู่สัญญายินยอม  ในทางบัญชีก็จะไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยดังกล่าวตามข้อตกลงในหนังสือ  จะไม่มีการกำหนดออกมาเป็นกฏหมาย  จะมีเพียงแต่หลักการบัญชีที่อยู่ในรูปของมาตราฐานการบัญชีเท่านั้นครับ  เพราะ " บัญชี "  เป็นเพียงการบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  และนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปของตัวเลข2.  แต่ในทางกฏหมายภาษีอากร  คงจะเป็นเรื่องของดุลพินิจของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่  เพราะตามประมวลรัษฎากร  ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานมีอำนาจในการประเมินภาษีอากรได้  ให้ศึกษาเพิ่มเติมตามส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร   ตั้งแต่มาตรา 18  ถึงมาตรา 27

http://www.rd.go.th/publish/2598.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม