www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

(1/1)

นิศากร:
ทำธุรกิจด้านสิ่งทอ เปิดเอกสารการขายให้ลูกค้าไม่ยอมรับเอกสารค่ะ แต่เราต้องทำการค้าขายค่ะ ไม่งั้น เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะ จะต้องทำอย่างไรค่ะ ปัจจุบันเราเปิดให้เป็นชื่อพนักงานขับรถ บ้าง คนใช้บ้าง เพราะต้องการนำส่งภาษีขายค่ะ และ ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้ สินค้าคงเหลือตามรายงานก็จะเหลือมากค่ะเมื่อมีการตรวจนับจาก auditor และ สรรพากร ก็จะทำให้สินค้าขาดบัญชีค่ะ อยากได้แนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ เพราะถ้าหากจะบอกว่าก็ไม่ต้องขาย ก้ไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือลูกค้าเราค่ะ

cpa:
1. เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ออกใบกำกับภาษีขาย - เงินสด ถ้าลูกค้าไม่รับ ก็ไม่ต้องส่งให้เขา แต่ต้องนำมารวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน

2. ราคาขายที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ ต้องเป็นราคารวม VAT (ที่ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขายเพราะไม่ต้องการจ่ายเพิ่ม 7 บาท) เพื่อที่เราจะได้นำ 7 บาทไปนำส่ง ดังนั้นปัญหาต่อไปก็จะอยู่ที่การตลาดและความสามารถของพนักงานขายในการขายสินค้าแพงกว่าเจ้าอื่น 7%

นิศากร:
ปัจจุบันราคาขาย เราก็ได้รวม 7% ไว้แล้วค่ะ แต่ประเด็นเป็นเพราะเราอยากขายค่ะ แต่การที่เสนอขายเงินสด รับเงินก่อนแล้วจึงส่งของ ลูกค้าก็ไม่ซื้อค่ะ แต่เราจำเป็นต้องขายค่ะ ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ค่ะ มีคำแนะนำอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า  การออกใบกำกับภาษีนั้น  จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html2.  เมื่อเราศึกษาตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว  จะเห็นได้ว่า  ทางด้านผู้ขายไม่มีกฏหมายกำหนดในเรื่องการพิสูจน์ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ  กฏหมายกำหนดเพียงแต่ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อเท่านั้น  ไม่ต้องพิสูจน์ว่า  ชื่อที่อยู่  ที่ผู้ซื้อแจ้งนั้นจะมีตัวตนจริงหรือไม่  เพราะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายที่กฏหมายกำหนดให้ต้องพิสูจน์ครับแต่เราควรคำนึงถึงความเหมาะสมครับว่า  เราประกอบธุรกิจอะไร  กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล  ลักษณะการซื้อในแต่ละครั้งจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด  สรุป  กรณีของคุณนิศากร  ทำธุรกิจสิ่งทอ  และลูกค้าไม่ยอมรับเอกสาร  ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะเป็นบุคคล  ที่ไม่มีความต้องการที่จะได้เอกสารจากทางบริษัท  เพราะฉะนั้นทางออกมี  2  แนวทางคือ

ก)  ขายใบกำกับ  ไม่อธิบาย  และไม่แนะนำเพราะผิดกฏหมายครับข)  เปิดใบกำกับภาษีขายทิ้ง  เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์ในการจัดทำใบกำกับภาษีแล้ว   จะเห็นได้ว่าผู้ขาย  ซึ่งในที่นี้ก็คือ  ทางคุณนิศากรนั้น  ไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ครับว่า  เมื่อเราขายสินค้าไปแล้ว  ผู้ซื้อจะแจ้งชื่อ ที่อยู่ที่ไหนให้กับเรา  ดังนั้น หากจะมีการเปิดใบกำกับภาษีขายทิ้ง  ก็ให้คำนึงถึงความเหมะสม  แล้วเปิดได้เลยครับ  ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อจะมีตัวตนจริงหรือไม่  เพราะผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ตัวตนของผู้ซื้อครับและก็ไม่ควรที่จะมีการขายสินค้าต่ำกว่าทุน  โดยไม่มีเหตุผลที่สมควรและราคาขายที่ให้กับลูกค้าควรเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว  แม้ลูกค้าจะไม่เอาบิลก็ตาม  เพื่อมิให้ผู้ขายต้องมาแบกรับภาระภาษีขายแทนผู้ซื้อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม