www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คืออะไร

(1/1)

ศิริพร:
ตอนนี้ทำงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อยากรู้ว่าค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คิดในอัตราเท่าไหร่

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้างคิดในอัตราเท่าไหร่

อยากทราบว่าคิดเหมือนกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่

และอยากทราบพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การคิดค่าเสื่อมราคา

มือใหม่หัดตอบ:
ผมคิดว่าหักค่าเสื่อมเหมือนกับหน่วยงานอื่น ๆ นะครับ

ส่วนครุภัณฑ์ เช่น อะไรบ้างครับ หลักการคิดค่าเสื่อม

100/อายุการใช้งาน = % ในการคำนวณค่าเสื่อมครับเช่น ถ้าอายุการใช้งาน 5 ปี ก็คิดค่าเสื่อม 20% ต่อปีครับ

m:
ความหมายของคำว่าคุรุภัณฑ์คืออะไรครับ

คนพัสดุ:
ครุภัณฑ์ คือ พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า 5,000 บาท แต่ถ้าราคาไม่ถึง5พันให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม