www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามคุณอ้วน ต่อจากข้อ 01032

(1/1)

ดาว:
บริษัทฯ  เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าบริษัทฯ แบ่งพื้นที่ว่างให้บริษัทในเครือเช่า  ไม่ได้เป็นรายได้หลัก  ต้องจดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม  (ภ.พ.09)  และจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มประเภทธุรกิจหรือไม่ ?

อ้วน:
1.  หากธุรกิจหลักเป็นการประกอบธุรกิจรับจ้างหรือผลิตสินค้าเผื่อขาย  ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว  และบริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่ว่างให้บริษัทในเครือเช่า  โดยมอบสิทธิครอบครองให้  ก็ถือเป็นการให้เช่าพื้นที่ซึ่งก็คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องไปจดทะเบียนเพิ่มประเภทธุรกิจตามแบบ  ภพ.09  ครับ  

ยกเว้นเป็นการให้บริการรับฝากสินค้า  ซึ่งมิใช่การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ก็ถือว่าเป็นการบริการ  ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากบริษัทเรายังไม่ได้จดประเภทธุรกิจนี้  ก็จะต้องไปจดทะเบียนเพิ่มประเภทตามแบบ  ภพ.09  ครับ2.  ส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์  ก็ให้ดูวัตถุประสงค์ของบริษัทครับว่า  มีวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ เช่น มีระบุในวัตถุประสงค์ว่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น หากมีครอบคลุมอยู่แล้ว  ก็ไม่ต้องไปดำเนินอะไร  แต่หากยังไม่มีก็ต้องไปจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม