www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาต้องติดอากร ?

(1/1)

วรรณ:
สัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี  ต้องติดอากรจากมูลค่าจากค่าเช่า  3 ปี  หรือปีเดียว ?

อ้วน:
ให้คำนวณอากรแสตมป์จาก  มูลค่าของค่าเช่าที่จะได้รับทั้งสิ้นตลอดอายุการเช่า  หากมีการกำหนดอายุการเช่าไว้  3  ปี  ก็ต้องคำนวณจากค่าเช่าทั้ง 3 ปี  โดยไม่คำนึงว่ามีการจ่ายเงินค่าเช่าตามสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตามผมยังหาข้อหารือที่ตรงกับคำถามนี้ไม่เจอครับ  มีแต่ใกล้เคียง  และวิธีการคำนวณอากรแสตมป์  ก็เป็นหลักเดียวกันครับ  ดูได้ที่เวบ

http://www.rd.go.th/publish/25582.0.html

tong:
ทำสัญญากิจการร่วมค้า (Consortium) ต้องติดอากรเท่าไหร่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม