www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าและสัญญาบริการต่างกันอย่างไร ?

(1/2) > >>

ดาว:
การแบ่งพื้นที่โกดังสินค้าให้บริษัทในเครือเก็บสินค้า  ถือเป็นสัญญาเช่า  หรือสัญญาให้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า  สัญญาทั้งสองมีลักษณะต่างกันอย่างไร ?

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจระหว่าง " ค่าเช่า " กับ " ค่าบริการ "  กันก่อนครับ1.1  " ค่าเช่า "  จะมีลักษณะเด่นอยู่  2  ประการและต้องมีครบถ้วนทั้ง 2 ข้อจึงจะถือว่าเป็นการเช่า กล่าวคือ

1.1.1  สิทธิการครอบครอง  กล่าวคือ  การเช่า  ผู้เช่าต้องได้สิทธิครอบครอง  เช่น  เราเช่าหัองพักเลขที่  113  ในระหว่างที่เราเช่า  ผู้อื่นจะมาใช้ห้องนี้ไม่ได้  เนื่องจากเรามีสิทธิครอบครองอยู่  หรือ  เช่ารถยนต์  ในระหว่างการเช่า  ผู้อื่นจะมาใช้รถที่เราเช่าอยู่ไม่ได้ ( ยกเว้นเรายินยอม )1.1.2  จะต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน  กล่าวคือ  ต้องมีกำหนดเวลาเริ่มเช่า และเวลาสิ้นสุดการเช่า  ไม่นับรวมหากจะมีการเช่าต่อ  เช่น  เราต้องการเช่าห้อง 113  เป็นเวลา  4  เดือน หรือ ต้องการเช่ารถยนต์  2  วัน เป็นต้น1.2  ส่วน " ค่าบริการ "  นั้นจะแตกต่างกับ " ค่าเช่า "  ตรงที่  " ไม่มีสิทธิการครอบครอง "  เช่น  ค่าบริการรับฝากสินค้า  ผู้ฝากสินค้าจะไม่ได้สิทธิครอบครองในพื้นที่ที่รับฝาก และไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว  หรือหากมีสิทธิเข้าไปได้  ผู้อื่นที่มาฝากก็ย่อมมีสิทธิที่จะเข้า - ออกได้เช่นกัน  ตย.  มาดูตัวอย่างกันครับ  สมมติกิจการประกอบธุรกิจที่จอดรถ ( ผู้เช่า และผู้ให้เช่า ต่างก็เป็นนิติบุคคบ ) อย่างไรจึงเรียกว่า " ค่าเช่า "  อย่างไรจึงเรียกว่า " ค่าบริการ "  มาดูกันครับ

ก)  ในกรณีที่มีการกันที่จอดรถโดยเฉพาะ  ให้กับผู้เช่าชัดเจน และผู้อื่นไม่มีสิทธิจะมาจอดรถในที่นี้ได้  เช่น ห้างมาบุญครอง  ได้กันที่จอดรถบริเวณ  ชั้น 2 จำนวน  10  คันให้กับบริษัท ...  จอดบริเวณนี้โดยเฉพาะ  ผู้อื่นไม่มีสิทธิมาจอดรถในบริเวณดังกล่าว  ลักษณะดังกล่าวถือได้ว่า เป็น " การเช่า "  เพราะได้มอบสิทธิครอบครองบริเวณชั้น 2 จำนวน  10  คัน  ให้แก่ผู้เช่า  บุคคลอื่นจะมาจอดในบริเวณดังกล่าวไม่ได้  และเมื่อเป็นค่าเช่า  ผู้เช่าก็จะต้องมีภาระในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ในอัตรา 5%  และหากเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ก็จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มข)  ไม่ได้มีการกันที่จอดรถไว้โดยเฉพาะ  ผู้ใดเข้ามาก่อนก็สามารถเลือกจอดรถได้   ในกรณีนี้จะถือว่า เป็น " ค่าบริการ "  เมื่อเป็นบริการ  ผู้จ่ายก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3%  และหากผู้ให้บริการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องเรียกเก็บ vat  ด้วย2.  ที่นี้มาดูข้อมูลของคุณดาวกันครับ  ก็ต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมกันครับว่า  ตกลงผู้จ่ายนั้นได้สิทธิการครอบครองพื้นที่หรือไม่  

เรามาสมมติข้อมูลกัน  

เช่น  บริษัทมีการแบ่งพื้นที่โกดังอยู่ทั้งหมด  3,000  ตารางเมตร  จำนวน  1  ชั้น  ได้กำหนด  บริเวณ และขนาดของพื้นที่จำนวน  1,000  ตร.เมตร  ให้กับบริษัทในเครือใช้พื้นที่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ และผู้อื่นก็ไม่มีสิทธินำสินค้ามาไว้ในบริเวณดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าจากลักษณะดังกล่าว  เข้าข่ายเป็น " การเช่า " เพราะมีการมอบสิทธิครอบครองบริเวณดังกล่าวให้กับบริษัทในเครือ  

แต่ถ้าในบริเวณโกดัง  3,000  ตร.เมตร  บริษัทจะนำสินค้าของบริษัทในเครือ  ไปไว้ที่ใดในบริเวณโกดังก็ได้  และบริษัทในเครือเองก็ไม่มีสิทธิเข้า - ออกในบริเวณโกดังได้  หากเป็นลักษณะนี้  ก็จะถือว่า เป็น " การให้บริการ " รับฝากสินค้า  แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  ก็จะต้องดูด้วยว่าปกติธุรกิจของบริษัท  เป็นอย่างไร กล่าวคือ  อาจจะมีลักษณะเหมือนกับห้างมาบุญครอง  คือมีทั้ง " ให้เช่า " และ " ให้บริการ "  ซึ่งจะต้องระวังอย่างมากเนื่องจาก  ถือว่ามีรายได้ที่ต้องเข้าข่ายเสีย vat  และมีรายได้ที่ไม่ต้องเสีย vat  จึงจะต้องศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ  ให้ดี

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.htmlและอย่าลืมดูการจดประเภทธุรกิจ  ตามแบบ ภพ.01 ในข้อ 4.  ด้วยว่ามีการจดประเภทเป็นอย่างไรสุดท้ายนี้  หวังว่าคงพอจะทำให้คุณดาวหายสงสัยได้ไม่มาก ก็น้อย และหากยังมีข้อสงสัย หรือไม่ชัดเจนในเรื่องอื่นใด  ยินดีนะครับ

อ้วน:
ผมลืมไปอีกนิดหนึ่งครับว่า  หากมีการทำสัญญาเช่า  ก็จะต้องมีการติด " อากรแสตมป์ "  ด้วยครับ  ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบ

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

พิม:
รบกวนขอตัวอย่างหนังสือสัญญาด้วยค่ะ..ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นสัญญาประเภทไหน..คือ บริษัทเปิดศูนย์อาหารโดยให้แม่ค้าเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ขาย และบริษัทหักรายได้จากการขายของแม่ค้า 20 % เป็นส่วนแบ่ง โดยมิได้มีการเก็บค่าเช่า ค่าบำรุงสถานที่ หรือค่าใดๆอีกเลยรบกวนขอตัวอย่างหนังสือประเภทนี้ด้วยนะค่ะpim_nadia@hotmail.com

นา:
รบกวนตัวอย่างสัญญาซื้อขายอาหารด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม