www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1/1)

เล็ก:
ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด หากกรรมการหุ้นส่วนไม่ได้กำหนดจ่ายเงินเดือนสำหรับตนเองไว้ สามารถกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีได้หรือไม่ ซึ่ง

1.ต้องมีหลักฐานการจ่ายอะไรบ้าง

2.จำนวนเงินที่จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ภาษีที่ต้องเสีย เพราะไม่มีรายได้อื่น จำเป็นต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

3.คงไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ ปกส. ใช่หรือไม่

อ้วน:
1.  สามารถกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีได้ครับ2.  แนะนำให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และให้มีการเสนอกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่จะให้ว่าในปี 48  ใครจะได้รับค่าตอบแทนบ้าง และเป็นจำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากอะไร แต่จะต้องประชุมกันในช่วงต้นปี 48 นะครับเพื่อมิให้ถูกมองว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายจากกำไร  เพราะหากประชุมหลังปี 48 และมากำหนดค่าตอบแทนของปี 48  อาจทำให้เจ้าพนักงานสรรพากรมองว่าเป็นการกำหนดค่าตอบแทนขึ้นมา  เพื่อลดผลกำไรหรือไม่   และในการประชุมของ หจก. นี้ แนะนำให้หุ้นส่วนทุกคนต้องมาเข้าร่วมประชุมครบทุกคนนะครับ  เพื่อมิให้ต้องมีปัญหาในการตึความว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  และเป็นการลงมติที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยอมรับ3.  เมื่อนิติบุคคลจ่าย  ก็จะต้องมีการคำนวณหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  แต่หากผู้รับเงินมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์  ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  ทาง หจก.  ก็ไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งแบบ ภงด. 1 ครับ4.  อยู่ที่ว่าจะกำหนดจ่ายกันอย่างไร  เช่น  หากจ่ายกันทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน  ก็ถือว่าต้องเข้าประกันสังคมครับ  แต่หากกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง  ก็ไม่ต้องเข้าประกันสังคม เป็นต้น

คุณนิค:
จากที่คุณเล็กถาม ในเรื่องของข้อ 3 คุณอ้วนตอบผิดนะคะ

การเข้าประกันสังคม ไม่ได้ดูที่การจ่ายเงินแต่ดูหลักการเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ในกรณีที่จ่ายเงินได้ให้กรรมการเท่ากันทุกเดือน แต่กรรมการผู้นั้นมิได้อยู่ประจำ office, ไม่มีการกำหนดเวลาเช้า-ออกงานไว้เลย, ไม่มีส่วนในสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานปกติ ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำนิยามของลูกจ้างแนะนำติดต่อที่ website ของประกันสังคม หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่จะดีกว่าค่ะ  

มณีรัตน์:
ขอทราบรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ ค่ะ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า จะต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกัน และค่าอบรมสัมมนา ด้วยหรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม