www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปลูกต้นไม้ขาย

(1/1)

นิศากร:
การทำสินค้าคงเหลือของการปลูกต้นไม้ขาย เริ่มทำตั้งแต่ตอนไหน

1.เริ่มต้นปลูก

2. ตัดต้นไม้ขาย

3. สินค้าสำเร็จรูปคืออะไร ช่วงไหน

4. work in process คือช่วงไหน

5.ในระหว้างการปลูกและมีต้นไม้ตายถือว่าเป้นอะไร

6.ไม่แน่ใจว่าถามเยอะหรือไม่ เพราะไม่ทราบจริง ๆ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

วรสรรค์:
การทำสินค้าคงเหลือของการปลูกต้นไม้ขาย- ควรทำโดยแยกแต่ละรอบการปลูกให้ชัดเจน เช่น

"ต้น a ที่เริ่มปลูกเดือนมกราคม จำนวน 1,000 ต้น"

- ในแต่ละรอบการปลูก ก็จะมีการสะสมต้นทุนเช่นค่าต้นกล้า,ค่าปุ๋ย,ค่ายา,ค่าแรง และโสหุ้ยอื่น ใส่ลงไปใน work in process  

- สมมติว่า "ต้น a ที่เริ่มปลูกเดือนมกราคม จำนวน 1,000 ต้น"  มีต้นทุนเกิดขึ้นทั้งสิ้น 40,000.- บาท ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 800 ต้น ต้นไม้ตายไป 200 ต้น ดังนั้นต้นทุนต่อต้นคือ 40,000 / 800 = 50 บาทต่อต้น  วิธีการเช่นนี้ให้ถือว่าต้นทุนของเสีย เป็นต้นทุนของของดี

- ไม่มีสินค้าสำเร็จรูป ทุกครั้งที่ขายให้โอน work in process เป็นต้นทุนขายตามส่วน เนื่องจากต้นไม้ที่ยังขายไม่ได้ก็ยังมีต้นทุนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม