www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทเช่าที่ดินกรรมการแล้วสร้างบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่อยู่อาศัย

(1/1)

น้องกัน:
ชื่อเจ้าของที่ดินเป็นของกรรมการแล้วสร้างบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายที่ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดภาษีซื้อขอคืนได้หรือเปล่า และในการลงบัญชีต้องลงเป็นทรัพย์สินหรือเป็นส่วนปรับปรุงสิทฺธิการเช่าคะ

อ้วน:
1.  ให้ดูที่วัตถุประสงค์ในการสร้าง  เป็นลำดับแรกครับว่า  การสร้างนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร  เช่น  สร้างมาเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และ เราก็อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และก็ไม่มีรายได้ที่ไม่มี vat  ในกรณีนี้ก็สามารถเครดิตภาษีซื้อได้ครับ  แต่ถ้าเราสร้างมาเพื่อขาย และเราก็ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์  อันนี้ก็ต้องระวังครับ  เพราะจะต้องดูว่าแล้วเรายังไม่รายได้ที่มี vat  ด้วยหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถขอเครดิตภาษีซื้อได้ครับ  เพราะเราไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ถ้าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ต้องมาดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.html2.  แต่ในกรณีของคุณน้องกันนั้น  ผมขอเสนอมุมมองให้พิจารณาก่อนครับ

2.1  จะเอาสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  มาเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลหรือไม่  เพราะถ้าไม่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลแล้ว  ตามความเข้าใจของผม  กรรมการท่านนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากเป็นไปตามนี้  ภาษีซื้อก็ไม่มีสิทธิขอคืนทั้งหมดครับ2.2  แต่ถ้าจะเอาสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมาบันทึกเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคล  ก็จะมีมุมมองให้พิจารณาต่อครับ

2.2.1  จะมีการทำสัญญาเช่าที่ดิน หรือไม่  เพราะถ้ามี  ก็ต้องมาดูต่อครับว่า  เมื่อสัญญาเช่าหมดอายุลง  จะทำอย่างไรกับตัวอาคารที่สร้างขึ้นมานี้  เพราะ หากยกให้กรรมการ  ก็จะถือเป็นรายได้ของกรรมการเมื่อรับโอน  ก็จะมีภาระภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่ถ้าทุบทิ้ง ก็เสียค่าใช้จ่ายและเสียดายของ2.2.2  หากไม่มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน  แต่ยินยอมให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน  ก็อย่าเลิกบริษัทนะครับ  เพราะถ้าเลิกบริษัท  บริษัทจะเลิกได้ก็ต้องขายทรัพย์สินครับ  โดยแบ่งย่อยออกไปอีก  2  กรณีครับคือ

2.2.2.1  กรณีที่บริษัทมีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อและขอคืนแล้ว  หากจะมีการขายอาคารนี้  ก็ต้องรอให้ครบ  3  ปีนับแต่ทรัพย์สินพร้อมใช้งานแล้ว  จึงค่อยขาย  จะได้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่หากขายภายใน  3  ปี ก็จะต้องมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย  ให้ศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ประกอบครับ2.2.2.2  หากไม่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ  เวลาขายทรัพย์สินก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  แต่จะต้องถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล3.  เมื่อพอจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติในทางภาษีอากรแล้ว  ตามความเห็นส่วนตัวผม  

3.1  ตัดเรื่องส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าไปเลยครับ  เพราะน่าจะเป็นการเช่าเฉพาะที่ดินเท่านั้น  3.2  หากอาคารที่จะก่อสร้าง  ไม่ชัดเจน  กล่าวคือ  เป็นที่พักอาศัยอยู่ด้วย  ผมจะไม่บันทึกอาคารที่จะสร้างดังกล่าวมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท  เมื่อไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท  ก็เท่ากับว่า  อาคารดังกล่าวเป็นการสร้างเองของกรรมการ  ซึ่งกรรมการก็ไม่น่าจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นภาษีซื้อทั้งหมดก็ไม่มีสิทธิขอคืนครับ  และก็จะไม่ได้ลงบันทึกบัญชีของบริษัท  เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทครับ

สงสัยจัง:
อ่านแล้วได้ความรู้ดี ขอบคุณค่ะ

คุณชมฟ้า:
ในประเด็นที่ว่าบริษัทฯเช่าที่ดินกรรมการเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานโดยมีสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างบริษัทฯกับกรรมการที่เป็นเจ้าของที่ดิน กรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบริษัทเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด  เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงอาคารที่สร้างนี้จะตกเป็นของกรรมการหรือไม่ อย่างไรคะ

วัมทนีย์:
กิจการเช่าที่ดินและได้สร้างอาคารคลังสินค้ากำหนดเช่า10ปีแต่เมื่อหมดสัญญากิจการมีสิทธิเช่าต่อได้อีก10ปีแต่ถ้ากิจการไม่เช่าที่ดินต่ออาคารคลังสินค้าต้องยกให้กับบ.ที่ให้เช่าที่ดินอยากทราบว่าอาคารเป็นสินทรัพย์ของกิจการหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม