www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่คะ

(1/1)

ธมลวรรณ:
ถ้ามีมีหลักสูตรอะไรบ้างคะ

duck:
ลองดู http://www.fap.or.th

3. โครงการพัฒนานักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)สมาคมได้ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพนักบัญชีรับอนุญาตโดยการจัดหลักสูตรอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น สาขาตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและขยายวิชาชีพนักบัญชีให้สามารถรองรับการมีสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต โดยตั้งแต่ปี 2540 สมาคมโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและการกำกับกิจการที่ดี ได้จัดทำหลักสูตร "นักบัญชีกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน" ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้กับนักบัญชีที่สนใจวิชาชีพสาขาตรวจสอบภายในและพัฒนา บุคลากรด้านการตรวจสอบ ภายในให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ :-

หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหรือผู้ควบคุมงานระดับต้นหรือ ผู้สนใจสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในระดับกลางผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาแล้ว 3 ปี หรือผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 มาแล้วและมีประสบการณ์ 2 ปี  

หลักสูตรที่ 3 สำหรับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในระดับสูง ผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาแล้วอย่าง น้อย 3 ปี และผ่านการอบรม ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 และ 2 แล้ว  โครงการพัฒนาวิชาชีพสาขาตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ โครงการพัฒนาวิชาชีพนักบัญชีรับอนุญาต ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของธุรกิจ และองค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกกำหนดให้ต้องมีระบบการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องจัดให้มี "คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE)" ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการ นั่นหมายถึงการยอมรับใน บทบาทและความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรนอกจากนี้ปัจจุบันสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :-

หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศหลักสูตรที่ 1

การเขียนรายงานตรวจสอบภายใน

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UNIX

การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO ของแต่ละระบบงาน

กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ Audit Committee

โดยจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพบัญชี สมาคมได้จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่ออบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ :-สมาคมได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาหลักสูตร "การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร" สำหรับอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสอบบัญชี ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

การอบรมมาตรฐานการบัญชี - ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หากท่านสนใจในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ "กำหนดการอบรมและวิธีการสมัคร"

หลักสูตร CFO และ CMA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในตำแหน่ง CFO และ CMA

 

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม