www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เพิ่มสาขา

(1/3) > >>

จูน:
จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่กรมพัฒนาธุรกิจและการค้าต้องมีเอกสารอะไรประกอบบ้าง

อ้วน:
1.  ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้รายการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ศึกษาได้ตามข้อ 3. รายการจดทะเบียนที่บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อย่อยที่

3.9 ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_b.phtml



2.  ให้จัดเตรียมเอกสาร ตามการจดทะเบียนใน

ข้อ 8. แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชน

คำขอ : แบบ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ. 1)

รายการ : แบบ บอจ.4

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ก.(ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่)

เอกสารประกอบ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

2.  สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

3.  หลักฐานการอนุญาตให้ เพิ่มทุน ลดทุน แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่ และหรือสำนักงานสาขา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ คณะกรรมการกำกับกลักทรัพย์และตลาดกลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการประกันภัย แล้วแต่กรณี (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจ เงินทุน หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย)

4.  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบ

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_b.phtml



หมายเหตุ  ที่อธิบายข้างต้นจะเป็นในส่วนของบริษัทเท่านั้น



แต่ถ้าเป็น หจก. ให้มาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 4. รายการจดทะเบียนที่ห้างหุ้นส่วนจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อย่อยที่

(2) ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_a.phtml



และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ดูที่ ประเภทการจดทะเบียนในข้อ 3. แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ผู้เป็นหุ้นส่วน, หุ้นส่วนผู้จัดการ, , ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ, ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขรายการและกรณีแก้ไขเพิ่มเติม ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ระบุรายการผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด หลังจากที่มีการแก้ไข)

เอกสารประกอบรายการ :

เอกสารประกอบ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

2.  สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

3.  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4.  สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมและสำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิม มิได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะะเบียน โดยเหตุที่หุ้นส่วนผู้จัดการคนเดิมถึงแก่กรรม

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบ

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_a.phtml

เมธาวี:
ถ้าคุณต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขา คุณสามารถไปซื้อแบบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างฯ หรือบริษัท ได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ พร้อมกับขอถ่ายเอกสารตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์มาด้วยเพื่อเป็นคู่มือกรอก เอกสารที่ใช้ประกอบก็มีเพียงสำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม หรือถ้ามอบอำนาจ ก็ใช้สำเนาบัตรทนายความแนบมาด้วย และอย่าลืมแจ้งเพิ่มสาขาที่สรรพากรท้องที่ด้วยค่ะ

ต่าย:
ถ้าต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขาของบริษัทจำกัดกับกระทราวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไร แต่แจ้งกรมสรรพากรไว้แล้วว่าเริ่มใช้ 16 มค.52

มิ้น:
จะจดเพิ่มเติมประเภทของกิจการและทำการย้ายที่อยู่ใหม่ของกิจการต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม