www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กรรมการ

(1/1)

เอ:
กรณีบริษัท จ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลสำคัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมของบริษัท แต่ไม่ได้ให้ทุกคนเป็นการทั่วไป จะให้เฉพาะเช่น ให้เจ้าหน้าที่หลักด้านการขาย การตลาด,ผู้จัดการที่รับผิดชอบโครงการหลักของบริษัท,เจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะพิเศษหรือเฉพาะทาง,ประธานหรือกรรมการบริษัท เป็นต้น ถือว่าบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญต่อกิจการงานของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านี้ หากเป็นเหตุผลตามนี้แล้ว ค่ารักษาพยาบาล ที่บริษัทจ่ายให้กับบุคคลสำคัญเหล่านี้ บริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ เป็นการให้ส่วนตัวหรือไม่ หากเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ บุคคลเหล่านี้ต้องนำไปถือเป็นเงินได้ด้วยหรือไม่ และเป็นเงินได้ประเภท40(1)ต้องยื่นภงด.1ด้วยหรือไม่ ท่านผุ้รู้ทั้งหลายช่วยตอบให้หนูด้วยนะคะ มีข้อหารือไหน พูดถึงเรื่องนี้บ้างช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณมากค่ะ        

007:
เป็นค่าสวัสดิการที่ลงเป็นรายจ่ายบริษัทได้ครับ และต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงานด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม