www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.ง.ด 51

(1/1)

สงสัย:
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ภ.ง.ด51 น่ะค่ะ

ต้องมีการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรึปล่าว

แล้วอย่างนี้ ภ.ง.ด 50 ต้องมีการทำรอบบัญชีตั้งแต่เดือนไหน

town:
1.  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ตามลิงค์ครับ

http://www.rd.go.th/publish/7067.0.html2.  ในการยื่นแบบ ภงด.51  ไม่ต้องมีการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีครับ3.  ตามรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ  เช่น  หากกิจการกำหนดรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี  รอบบัญชีที่จะกรอกตามแบบ ภงด.50  ก็จะตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 31 ธันวาคม ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม