www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

(1/3) > >>

น้อง:
เบี้ยเลี้ยงเดินทางของลูกจ้างมีแบบในพื้นที่เดียวกัน ต่างพื้นที่และต่างประเทศ อยากทราบว่า จ่ายได้คนละเท่าไรจึงจะบันทึกบัญชีได้โดยไม่ต้องมีเอกสารแนบ

น้อง:
ขอถามเพิ่มเติม

1. ต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่

2. ในกรณีนี้จ่ายให้กรรมการซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อ้วน:
ตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ดังนั้น รายจ่ายไม่ว่าจะจ่ายไปจำนวนเท่าใดก็ตาม ควรมีเอกสารประกอบรายการลงบัญชีทุกรายการครับหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือตำแหน่ง หรือผู้รับทำงานให้ได้รับเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเข้าลักษณะดังนี้

ก. ต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น

ข. ในกรณีบุคคลดังกล่าวได้รับค่าเลี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนด จ่ายให้แก่ข้าราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายให้ถือว่า ค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะ ในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น โดยไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์

ข้อสังเกตุ ประเด็นค่าเบี้ยเลี้ยงจะไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานจะต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ราชการ แยกเป็น 2 กรณีด้วยกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ลงวันที่ 27 กันยายน 2544 กำหนดไว้ดังนี้

1 ) ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ จำนวนเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 240 บาทต่อวัน

2 ) ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ จำนวนเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 3,100 บาทต่อวัน ( กรณีเหมาจ่าย )

ค. ในกรณีบุคคลดังกล่าวได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราเกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ข. และบุคคลดังกล่าวไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่า ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลนี้ได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเพียงเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินอัตราตาม ข.2. การเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานหรือ นอกสถานที่จากนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินได้ โดยต้องระบุลักษณะงานที่ทำและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วแต่กรณีด้วยถ้ากรรมการไม่ใช่พนักงานของบริษัท ไม่ทราบว่าจ่ายเงินให้กรรมการเป็นค่าอะไรครับ

น้อง:
คุณอ้วนตอบได้กระจ่างจริง ๆ

ในกรณีกรรมการไม่ใช่พนักงาน บริษัทจ่ายค่าน้ำมัน ค่าที่พักในการติดต่อลูกค้า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและต้องถือเป็นเงินได้ด้วยหรือไม่อ้วน:
ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ ในเมื่อกรรมการไม่ใช่พนักงาน กรรมการทำงานให้ใคร ติดต่อลูกค้าของใคร ถ้าทำงานให้บริษัทฯ ทำไมถึงไม่กินเงินเดือน อาจถูกมองว่าไม่ต้องการจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม บริษัทมีรายจ่ายสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้ในทางบัญชี แต่จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีหรือไม่ ก็ต้องดูเอกสารและข้อเท็จจริงประกอบด้วยครับ ส่วนจะถือเป็นเงินได้ของผู้รับหรือไม่ ก็ได้อธิบายแล้วตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538 ถ้าทำได้ก็ไม่ถือเป็นเงินได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถือเป็นเงินได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม