www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลดทุนจดทะเบียนต้องทำอย่างไรบ้าง

(1/2) > >>

tiew:
การลดทุนจดทะเบียนตามกฏหมายใหม่ที่เริ่มใช้1 กค.ต้องเริ่มทำอะไรก่อนมีขั้นตอนอะไรบ้าง

007:
ขั้นตอนการลดทุนกรณีที่กิจการมีผลขาดทุนมาก ๆ และคาดว่าไม่สามารถหากำไรมาชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด

อาจจะใช้วิธีการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนนั้น

ขั้นตอนการลดทุน

 1. ประชุมครั้งที่ 1 โดยออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อาจเป็นในการประชุมสามัญประจำปี หรือ การประชุมวิสามัญก็ได้ครับโดยให้มีวาระ ชี้แจงการลดทุน จากนั้นจัดทำรายงานการประชุม 2. ประชุมครั้งที่ 2 โดยออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณามติพิเศษให้ลดทุน และออกรายงานการประชุมครั้งที่ 2 มีใจความว่าผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุน (ระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งแรก 14 วัน แต่ไม่เกิน 42 วันครับ) 3. นำมติที่ประชุมไปจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการจดทะเบียน "มติให้ลดทุน" ภายใน 14 วัน โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ (ในเขตส่วนกลางใช้เอกสาร 1 ชุด แต่ในส่วนภูมิภาคใช้ 2 ชุด สามารถขอแบบฟอร์มที่ได้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าครับ)

3.1 แบบบอจ. 1 ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมให้ทนายเซ็นต์รับรอง (หากกรรมการไม่ได้ไปจดทะเบียนด้วยตัวเอง) ในส่วนหน้าของหนังสือรับรองนั้นตรงวรรคที่ว่า ทุนของบริษัทกำหนดเป็น.....บาท ให้กรอกจำนวนทุนจดทะเบียนเดิมก่อนครับ

3.2 แบบบอจ. 4 โดยข้อความจดทะเบียน มี 1 รายการ ซึ่งระบุดังนี้ ...1.มีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัทลง....บาท (xx,xxx,xxx) โดยการลดหุ้น (หรือ ลดมูลค่าหุ้น แล้วแต่จะมีมติครับ) เป็นหุ้นสามัญ (หรือหุ้นที่มีมติ)จำนวน.....หุ้น (x,xxx,xxx) มูลค่าหุ้นละ...บาท (xx.-)

3.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่กรรมการไม่ได้ไปจดทะเบียนด้วยตัวเอง)

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3.7 สำเนาบัตรประจำตัวของทนายความ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนมติพิเศษลดทุน 100 บาทครับ 4. ประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 7 ครั้ง ว่าบริษัทจะลดทุน รวมทั้งต้องส่งจดหมายบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ว่ามีคำคัดค้านหรือไม่ 5. นับจากวันสุดท้ายที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 3 เดือน หากไม่มีคำคัดค้าน ก็สามารถจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิได้ โดยใช้เอกสารเหมือนตอนที่จดทะเบียนมติลดทุน แต่เพิ่มเติมดังนี้ครับ

5.1 แบบ บอจ.1 ตรงหน้าหนังสือรับรองย่อหน้า "ทุนของบริษัทกำหนดเป็น....." ให้กรอกจำนวนทุนที่ลดแล้วลงไป

5.2 แบบ บอจ.4 ข้อความจดทะเบียนเพิ่มเติมเป็น 2 รายการดังนี้

1. ให้ลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นลง จำนวนหุ้นของบริษัทจึงเป็นดังนี้

ข้อ 1 จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อ หรือจัดออกให้แล้ว.....หุ้น (x,xxx,xxx) เป็นหุ้นสามัญ...หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ...หุ้น

ข้อ 2 จำนวนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ์ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องได้ใช้เป็นเงินจนเต็มมูลค่าแล้ว (ลงเงินเต็มมูลค่า).........หุ้น (x,xxx,xxx)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้าไม่มีให้ระบุว่า-ไม่มี-)

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เป็นดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน.......บาท (xx,xxx,xxx) แบ่งออกเป็น.....หุ้น (x,xxx,xxx) มูลค่าหุ้นละ...บาท (xx.-)5.3 เพิ่มเอกสารคือหนังสือบริคนห์สนธิจำนวน 3 ชุด โดยชุดแรกติดอากรแสตมป์ 50 บาท ชุดที่สองติดอากรแสตมป์ 5 บาท ชุดที่สามไม่ต้องติดอากรแสตมป์

ข้อความในหนังสือบริคนห์สนธิ มีข้อความว่า "โดยมติพิเศษของที่ประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่.....เมื่อวันที่....และที่ประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่...เมื่อวันที่....ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เป็นดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน.......บาท (xx,xxx,xxx)แบ่งออกเป็น.....หุ้น (x,xxx,xxx) มูลค่าหุ้นละ ...บาท (xx.-)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนลดทุน 500 บาท ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองใหม่อีก 100 บาททั้งนี้การจดทะเบียนลดทุนทั้งหมดนี้ต้องทำภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันครับจอย:
แล้วการลดทุนของบริษัทที่เข้าถือหุ้นของบริษัทสามารถลดทุนได้ดังเห็นสมควรได้หรือไม่คะ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องลดทุนทั้งแม่และลูกในสัดส่วนที่เท่ากันได้หรือไม่คะ

C:
ต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการลดทุนจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายกรณีที่เราไม่ทำเองประมาณเท่าไหร่ค่ะ

chan:
ลดทุนแต่ไม่แจ้งกท.พาณิชย์ ต้องแจ้งภายในกี่วันค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม