www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากได้ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับค่าสวัสดิการพนักงาน

(1/2) > >>

คุณจิ๊บ:
ขอตัวอย่างระเบียบข้อบังคับค่าสวัสดิการพนักงาน

007:
ลองดูข้อ 11 ครับ                                              COMPANY REGULATIONS

กฎข้อบังคับของบริษัท1.   Types of  Engagement

       ประเภทของสัญญาจ้าง

The Company engages two types of staff :

ทางบริษัทได้กำหนดการว่าจ้างพนักงานเป็น 2 ประเภท

1.1   Full time permanent staff who have gone through the standardized probation period of  3 months or a specialized period as specified by the Management.

พนักงานประจำ คือ พนักงานที่ผ่านช่วงทดลองงานตามกำหนดระยะเวลามาตรฐาน 3 เดือน (อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า) ตามแต่ผู้บริหารเห็นสมควร

1.2   Temporary staff on contract are hired for a fixed period not exceeding 3 years with a standardized probation period of 3 months or a period as specified by the Manager.

พนักงานชั่วคราว คือ พนักงานที่ทางบริษัท ฯ กำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนซึ่งจะระบุ ไว้ในสัญญาจ้าง (แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน 3 ปี)  โดยผ่านช่วงทดลองงานตามกำหนดระยะ เวลามาตรฐาน 3 เดือน ( อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ) ตามแต่ผู้บริหารเห็นสมควร

2.   Work Hours  

ชั่วโมงการทำงาน

2.1   The regular hours per week are 40 hrs 30 min as follows :

ชั่วโมงการทำงานปกติต่อ 1 สัปดาห์ คือ 40 ชั่วโมง 30นาที ดังต่อไปนี้

 Monday to Friday         9.00 to 17.30

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์      9.00 ถึง 17.30น.  

  Saturday                9.00 to 12.00

  วันเสาร์                  9.00 ถึง 12.00น.

2.2   Lunch break is from  12.00 to 13.00

ช่วงพักกลางวัน คือ 12.00 ถึง 13.00น.3.   Statutory Holidays and Vacations.

บทบัญญัติวันหยุดราชการและการลาหยุด3.1   Weekly holidays are Saturday afternoon and Sunday.

วันหยุดประจำสัปดาห์คือ วันเสาร์ตอนบ่าย และวันอาทิตย์

3.2   Statutory holidays will be as specified by the Thai Government and are currently a minimum of 13 work days per year and are announced at least not over the start of each year as per Government regulations.

วันหยุดราชการจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลไทย อย่างน้อย 13 วันทำการต่อหนึ่งปีและจะประ กาศให้รับทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยไม่เกินวันแรกของแต่ละปี ตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล

3.3   Annual Leave :

การลาพักร้อน

-  Employees with a minimum of one year service are entitled to annual leave as         remaining 6 days per year.

                               พนักงานซึ่งทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีสิทธิ์ลาหยุด 6 วันต่อหนึ่งปี

-   The remaining annual leave can be claimed for extra money at the end of the year.

วันลาพักร้อนที่เหลืออยู่ (ไม่ได้ใช้) บริษัทจะคำนวณเป็นเงินพิเศษให้ทุกสิ้นปี

-   Annual leave Requests must be submitted at least 2 working days in advance to the employee’s immediate supervisor.

การขอลาพักร้อนต้องยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

-   Employees who join the company part way through a calendar year are entitled to annual leave calculated in proportion to the months worked in that calendar year.

   พนักงานที่เข้ามาทำงานระหว่างปี มีสิทธิ์ได้รับการลาพักร้อนโดยคำนวณตามอัตราส่วน ของจำนวนเดือนที่เข้ามาทำงาน

-   Annual Leave must be taken in full day(s) only. In special cases, please contact the general manager only.

การลาพักร้อนต้องลาเป็นวันเท่านั้น หากมีความจำเป็นหรือมีกรณีพิเศษที่ต้องการลาเป็น ชั่วโมงหรือลาครึ่งวันต้องได้รับอนุมัติจากมิสเจินเท่านั้น

           

4.   Regular Work Days and Daily Records.

วันทำงานปกติและการลงบันทึกประจำวัน          

         

4.1   All employees, are required to record the time of arrival and departure from the office daily.

พนักงานทุกคนจำเป็นต้องลงบันทึกเวลาการเข้าและออกจากบริษัท

4.2   In the event that an employee is on an assignment outside the office, they must report to their supervisor before leaving the office.

ในกรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ พนักงานผู้นั้นจะต้องราย งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะออกไป

4.3   Employees are not permitted to make entries for other employees.

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานคนใดทำการตอกบัตรแทนพนักงานคนอื่น

4.4   In case the employees forget to record daily the time of arrival and departure, they have to get  an approval signature from their Department Head for acknowledged within 24 hours.

ในกรณีที่ไม่ได้ตอกบัตร ต้องให้หัวหน้าแผนกเซ็นต์ชื่อภายใน 24 ชั่วโมง5.   Overtime

การทำงานล่วงเวลา

5.1   Overtime is payable to Q.C. Silver & Q.C. Stone Department only

ค่าล่วงเวลาจะจ่ายให้กับพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าเครื่องเงินและพลอยเท่านั้น

5.2   Employees who are entitled to overtime pay must obtain approval in advance from their Supervisor before working overtime.

พนักงานผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้บังคับ บัญชาก่อนทำงานล่วงเวลา

5.3   Employees will receive Bht 20 as a “meal allowance” when overtime hours exceed 2 hours.

พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจำนวน 20 บาท เป็นค่าอาหารสำหรับการทำงาน ล่วงเวลา ตั้งแต่  2 ชั่วโมงขึ้นไป

5.4   For all employees working overtime, a minimum of 20 minutes total break must be taken for every continuous hour of working. For employees entitled to overtime payments, such breaks are not  subject to overtime payment.

 พนักงานทุกคนที่ทำงานล่วงเวลาจะต้องทำงานล่วงเวลาอย่างน้อย20นาทีรวมเวลาพักทานข้าว     6.   Monthly Salaries and Overtime Pay.

         การจ่ายเงินเดือนและเงินล่วงเวลา

6.1   Monthly salaries and overtime pay are paid not later than the 4th of the month. Pay day will be advanced One ( or more ) day(s) if it coincides with a public holiday.

การจ่ายเงินเดือนและเงินล่วงเวลาจะจ่ายไม่เกินวันที่ 4 ของทุกเดือน วันจ่ายเงินจะถูกจ่ายให้ ล่วงหน้า 1 วันหรือมากกว่าถ้าหากตรงกับวันหยุดราชการ

6.2   Overtime pay shall be calculated up to and including the 25th of the month and paid out with their salary. Overtime for the remainder of the month shall be carried forward to the next month.

การจ่ายเงินล่วงเวลาจะถูกคำนวณถึงวันที่ 25 ของเดือน และจ่ายให้พร้อมกับเงินเดือน   การจ่ายเงินค่าล่วงเวลาส่วนที่เหลือในเดือนนั้นจะถูกนำไปคิดให้ในเดือนถัดไป

6.3   Overtime pay for office-based staff shall be based on the basic hourly rate calculated as follows:

การจ่ายเงินล่วงเวลาสำหรับมาตรฐานแรงงานยึดตามหลักการคำนวณอัตราค่าแรงต่อชั่วโมง ดังนี้

Basic hourly rate = (monthly salary)/(30days x 8 hours)

อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง = (เงินเดือน) / (30 วัน * 8 ชม.)a.   For overtime worked beyond the regular work day, the overtime pay equals the overtime

Hours times the basic hourly rate times 1.5.

สำหรับการทำงานล่วงเวลาที่เกินจากเวลาทำงานปกติ การจ่ายเงินล่วงเวลาจะเท่ากับชั่วโมง ที่ทำล่วงเวลาคูณด้วยอัตราค่าแรงต่อชั่วโมง แล้วคูณด้วย 1.5

b.   For time worked during Sundays and holidays, the pay equals the overtime hours multiplied the basic hourly rate times 2.

สำหรับการทำงานระหว่างวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การคิดเงินค่าล่วงเวลาเท่ากับ จำนวนชั่วโมงคูณด้วยอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงคูณ 2

c.   For time worked beyond the 8-hour period on a holiday, the pay for this extended overtime equals the overtime hours multiplied by the basic hourly rate times 3.

สำหรับการทำงานที่มากกว่า 8 ชั่วโมงในวันหยุดนักขัตฤกษ์  การคิดเงินค่าล่วงเวลาเท่ากับ จำนวนชั่วโมงล่วงเวลาคูณด้วยอัตรา ค่าแรงต่อชั่วโมงคูณ 3

7.   Other Leave and Absences from Work

การลาอื่นๆ และการขาดงาน

7.1   Sick Leave

       การลาป่วย

Sick leave will follow the Labour Laws which allow a maximum of 30 days per year with pay. Sick leave of more than 3 consecutive days requires a doctor’s certificate. A Sick Leave Request form must be filled-in before the leave is taken. If not practical, the employee must notify the immediate supervisor by phone at the first available opportunity and submit a Sick Leave Request Form immediately on return to work.

การลาป่วยจะเป็นไปตามกฎของกรมแรงงานซึ่งอนุญาตให้ลาได้สูงสุด 30 วันต่อปี โดย ยังคงจ่ายเงินเดือนให้ การลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วันต้องมีใบรับรองแพทย์แนบ การกรอกแบบ ฟอร์มขอลาป่วยต้องกรอกไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการลาเกิดขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้างต้น พนักงานผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยแจ้งทางโทรศัพท์ทันทีและส่งแบบฟอร์ม ขอลาป่วยทันทีที่กลับมาทำงาน7.2    Compassionate leave may be granted for not more than (2) working days for urgent and serious Personal matters, which is entirely at the discretion of the Management. Additional days may be deducted from annual leave or staff’s salary.

การลาเพื่อไปงานศพทางบริษัท ฯ จะอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 วัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของผู้บริหารทั้งหมด กรณีหยุดเพิ่มจะต้องหักจากวันหยุดพักร้อนหรือหักจากเงินเดือน

A Compassionate Leave Request Form must be submitted at least 1 day ahead stating the reason for the request supported by suitable evidence.

ต้องส่งแบบฟอร์มขอลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันโดยชี้แจงถึงเหตุผลการลาอย่างชัดเจน

Leave without pay may be granted at the discretion of the Management.

การลาหยุดโดยยินดีที่จะไม่รับเงินเดือนอาจทำได้ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร7.3   Maternity leave

       การลาคลอด

Female employees are entitled to a maximum of 90 days Maternity Leave including statutory holidays and  weekly holidays but no pay is given after the first 45 days.

พนักงานหญิงมีสิทธิ์ลาคลอดสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งนับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด สุดสัปดาห์ แต่ทางบริษัทไม่จ่ายเงินให้หลัง 45 วันแรก

•   Maternity leave may commence before the actual delivery but must be continuous.

         การลาคลอดนับตั้งแต่วันหยุดจริงจนครบ 45 วัน

•   Leave beyond the 90 days must be supported by a doctor’s statement.

         การลาคลอดเกิน 90 วันต้องได้รับการแจ้งจากแพทย์7.4   Business Leave must deduct from annual leave or salary. Except leave(s) for government business i.e. extend I.D card, Government Election which is entirely at the discretion of the General Manager.

การลากิจจะต้องหักวันลาพักร้อนหรือหักเงินเดือน ยกเว้นการลากิจเป็นธุระทางราชการซึ่ง รัฐบาลกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน เช่น การต่ออายุบัตรประชาชน, การเลือกตั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารทั้งหมด7.5      Unauthorized leave

  การลาที่ไม่ได้รับสิทธิ์

  No pay will be given. Company will deduct from staff salary.

  ไม่มีการจ่ายเงินให้และบริษัทจะหักเงินเดือนของพนักงาน7.6    Leave request :

       การขอลา

No leave is to be taken unless a request form is signed in advance by the supervisor. For emergency leave notified by telephone, the employee must speak directly to the supervisor                      

(or equivalent if not available). Leaving messages is not sufficient.

ไม่มีการลาใดๆเกิดขึ้น ถ้าแบบฟอร์มขอลาไม่มีลายเซ็นล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชา สำหรับ กรณีลาฉุกเฉินให้แจ้งทางโทรศัพท์หรือพนักงานผู้นั้นบอกกล่าวโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา (หรือเทียบเท่ากรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่)  การฝากข้อความถือว่าไม่เพียงพอ7.7    Leave taken without good reason and the Management’s permission shall be considered as   absence from work .

การลาที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารหรือการลาแบบไม่มีเหตุผลที่ดีจะถูกพิจารณาว่า เป็นการขาดงาน8.   Company Rules and Disciplinary Actions.

ระเบียบและวินัยของบริษัทที่ต้องปฏิบัติ  

8.1   Work ethics :

จรรยาบรรณในที่ทำงาน8.1.1   Wear appropriate clothes at work

แต่งกายสุภาพในที่ทำงาน

8.1.2   Follow instructions and orders.

ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่ง

8.1.3   Take proper care of the Company’s properties.

ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

8.1.4   Avoid divulging to any person any information as to the practice, business and dealings of the company.

หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก

8.1.5   Not accept any gainful part-time job without prior permission from the Management.

หากพนักงานต้องการทำงานพิเศษนอกเวลางาน ต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำและ ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน

8.1.6   All staff must make a maximum effort to keep the office tidy and clean.

พนักงานทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในที่ทำงาน

8.1.7   Dishonest, Deceptive or threatening behavior as well as work related gossip is not permitted.

การไม่ซื่อสัตย์, การหลอกลวง หรือการข่มขู่ รวมถึงการนินทาเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาต

8.1.8   The following activities are not permitted during office hours or when overtime is being worked :

กิจกรรมดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ทำระหว่างชั่วโมงการทำงานหรือช่วงที่มีการทำงาน ล่วงเวลา

•   Reading magazines, books, newspapers, etc, unrelated to work

       อ่านนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์และอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับงาน•   Computer games

       เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

•   “Surfing” the internet on issues unrelated to work

       ท่องอินเตอร์เนทในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับงาน

•   entertaining and meeting of friends.

       ทำการรื่นเริงและพบเพื่อนฝูง

•   Smoking

        สูบบุหรี่      

•   Drunk

       ดื่มเหล้า

•   Talking in the phone for personal matters must not exceed in 5 minutes.

        การคุยโทรศัพท์ส่วนตัวได้ไม่เกิน 5 นาที8.2   Disciplinary

วินัย

The Management will assess the offences case by case leading to the following possible actions:

ผู้บริหารจะประเมินความผิดเป็นกรณี ไป โดยการปฏิบัติดังนี้

A.   Verbal reprimand.   

         ตักเตือนด้วยวาจา

B.   Written reprimand and/or a salary reduction.

การลงความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือหักเงินเดือน

C.   Dismissal

ไล่ออก

D.   Legal action in serious cases.

   ดำเนินคดีทางกฎหมายสำหรับกรณีพิพาทรุนแรง9.   Leaving Service or Termination

การขอลาออก

9.1   Employment is considered terminated in the following situations :

การจ้างงานจะสิ้นสุดลงได้ตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้

9.1.1    Death

                                        การตาย

            Death for any reasons.

                     การตายไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด

9.1.2   Resignation

การลาออก

An employee wishing to resign must submit a written letter to the management 30 days in advance.

พนักงานที่ต้องการลาออกต้องยื่นเรื่องเป็นหนังสือถึงผู้บริหารล่วงหน้า 30 วัน

9.1.3   Retirement

การเกษียณอายุ

a)   Retirement is at the age of 60 years.

การเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี

b)   Employment will terminate on 1 January of the following year.

การจ้างงานจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป

9.1.4   End of Contract term

            การสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างงาน

When engaged for a fixed contract period, termination is defined by the Contract.

เมื่อมีการว่าจ้างพนักงานชั่วคราว การสิ้นสุดการว่าจ้างจะถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน อย่างชัดเจน

9.1.5   An employee may be dismissed without compensation for offences, such as :

พนักงานที่ถูกไล่ออกในกรณีความผิดดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชย

a)   Taking sick leave over in excess of that allowed by the Company.

            การลาป่วยเกินเวลาที่ทางบริษัทได้อนุญาตไว้

b)   Violation of Company’s Regulations.

            การฝ่าฝืนกฎของบริษัท

c)   Ineffectiveness in carrying out work after having received prior verbal and written warning.

พนักงานที่ยังคงฝ่าฝืนทั้งที่ได้รับการตักเตือนด้วยวาจาและการเตือนเป็นลาย ลักษณ์อักษร

d)   Conflict of interest between personal and Company’s matters.

มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องของบริษัท

e)   Absence of 3 days or more from work without notification and permission.

พนักงานที่ขาดงานเกิน 3 วันหรือมากกว่าโดยไม่ได้รับการอนุญาตและไม่มี เหตุผลอันสมควร

f)   Incompetence, misconduct, disobedience of orders, negligence of duty, willful damage to the company’s property or for any offence against the laws of the country.

บุคคลที่ไร้ความสามารถ  ประพฤติผิด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ละเลยต่อหน้าที่ เจตนาทำลายทรัพย์สินของบริษัทหรือ เจตนาทำผิดต่อกฎหมายของบ้านเมือง

g)   Being sentenced to imprisonment.

ได้รับคำพิพากษาให้ถูกจองจำ

h)   Employees on Contract on a finite period.

พนักงานชั่วคราวที่ครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง

i)   Employment terminated any time during the probation period of less than 120 days.

พนักงานที่ไม่ผ่านช่วงทดลองงานคือ น้อยกว่า 120 วัน

j)   Employees who terminated by their resignation.

พนักงานที่สิ้นสุดการเลิกจ้างโดยการลาออก9.2   Severance pay for permanent staff on termination of employment due to redundancy :

การจ่ายเงินค่าทำขวัญสำหรับพนักงานประจำที่ต้องออกจากงาน      9.2.1   Being employed continually between 120 days but less than 1 year including holidays, 1 month based on latest salary.

พนักงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 120 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีซึ่งนับรวมวันหยุดด้วย ทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าทำขวัญเท่ากับเงินเดือน  เดือนล่าสุด 1 เดือน9.2.2   Being employed continually between 1 years and less than 3 years including holidays, 3 months based on latest salary.

พนักงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีซึ่งนับรวมวันหยุดด้วย ทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าทำขวัญเท่ากับเงินเดือน  เดือนล่าสุด 3 เดือน9.2.3   Being employed continually between 3 years and less than 6 years including holidays, 6 months based on latest salary.

พนักงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปีซึ่งนับรวมวันหยุดด้วย ทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าทำขวัญเท่ากับเงินเดือน  เดือนล่าสุด 6 เดือน9.2.4   Being employed continually between 6 years and less than 10 years including holidays, 8 months based on latest salary.

พนักงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปีซึ่งนับรวมวันหยุดด้วย ทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าทำขวัญเท่ากับเงินเดือน  เดือนล่าสุด 8 เดือน9.2.5   Being employed continually for more than 10 years including holidays, 10 months based on latest salary.

พนักงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 10 ปีซึ่งนับรวมวันหยุดด้วย ทางบริษัท จะจ่ายเงินค่าทำขวัญเท่ากับเงินเดือน  เดือนล่าสุด 10 เดือนOutstanding leave, if any, shall not be taken during any notice period unless requested by the company.  At the end of the notice period, previously earned leave will be paid in lieu subject to a maximum of one and a half year’s entitlement.

วันลาที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อขอคืนเป็นเงินได้

10.   Salary Review

         การพิจารณาเงินเดือน10.1   Salary reviews are carried out once a year in February. An increase in salary is not automatic but dependent on amongst others, and performance.

การพิจารณาเงินเดือนจะมีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผลงานของพนักงาน10.2   Standard of staff salary review

มาตรฐานในการพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานLate more than 36 times or leave taken more than 12 days will result in the delay of salary increase by 6 months beyond the normal regulation date.

สายมากกว่า 36 ครั้ง หรือมีการลามากกว่า 12 วันจะพิจารณาปรับเงินเดือนถัดไปอีก 6 เดือนLate more than 48 times or leave taken more than 15 days will result in the delay of salary increase by 8 months beyond than normal regulation.

สายมากกว่า 48 ครั้ง หรือมีการลามากกว่า 15 วันจะพิจารณาปรับเงินเดือนถัดไปอีก 8 เดือนLate more than 50 times or leave taken more than 20 days will result in no salary increase

สายมากกว่า 50 ครั้ง หรือมีการลามากกว่า 20 วันจะไม่มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือน

11.   Health Care and Other Benefits.

        สวัสดิการด้านสุขภาพและอื่นๆ

11.1   All employees are required to join the Government social security scheme in which an employee is required to contribute 5% of his/her salary, up to maximum of Bht 750 under the present government regulations (Maybe change by Social Security Announcement). Accidents sickness and maternity claims may be submitted under social security.

พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการประกันสังคมของทางรัฐบาล ซึ่งพนักงานจะต้องจ่าย เงินค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทตามกฎของรัฐบาล โดยทางบริษัทจะหักออกจากเงินเดือนของพนักงานโดยอัตโนมัติ (อัตรานี้อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประกันสังคม) ซึ่งทางบริษัทจะมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้ เท่ากับจำนวนที่พนักงานจ่าย การยื่นคำร้องขอเงินค่าชดเชยจากการเจ็บป่วยทางอุบัติเหตุ และค่าคลอดบุตรจะต้องยื่นเรื่องต่อประกันสังคม

11.2   A monthly incentive of Bht. 500 will be paid to employees who do not take leave ( except annual leave ) on working days and do not arrive late for more than 3 times within 15 minutes per time.

เงินค่าเบี้ยขยันประจำเดือนจะจ่ายให้กับพนักงานผู้ซึ่งไม่ลาหยุด ( ยกเว้น การลาพักร้อน เท่านั้น ) และไม่มาทำงานสายเกิน 3 ครั้งซึ่งจะต้องไม่เกิน 15 นาทีต่อครั้ง ทางบริษัทจะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน

11.3   Bonus payment reviews at the end of the year which is depend on yearly staff individual performance.

         การพิจารณาเงินโบนัสจะทำทุกสิ้นปีขึ้นอยู่กับผลงานของพนักงานแต่ละคนในปีนั้น

11.4   Other staff benefits payment is depend on manager’s consideration.

การจ่ายค่าสวัสดิการอื่นๆ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้จัดการ

12.  Salary Deduction

   การหักเงินเดือน

-   The company will deduct the salary of any employee who is more than a total of 45 minutes late in any 1 month. The amount deducted will equal the total number of late minutes.

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนของผู้ที่มาสายเกิน 45 นาทีต่อเดือน ซึ่งจะหักจากเงินเดือนโดย คำนวณเป็นจำนวนนาทีที่มาสาย      

-   No time record without a leave request and authorized signature will incur a deduction of 1 day salary.

ไม่ตอกบัตรโดยไม่มีใบลาและลายเซ็นต์หัวหน้า หักเงินเดือน 1 วัน ( เท่ากับลาหยุด )

-   Dishonest time records will incur a deduction of 1/2 day salary.

ลงเวลาไม่เป็นความจริงหักเงินเดือนครึ่งวัน

-   Time records for another will incur both person a deduction of 1/2 day salary. ตอกบัตรแทนกันหักเงินเดือนครึ่งวันทั้งผู้ตอกแทนและผู้ฝาก

-   Time records by hand writing without an authorized signature will incur a deduction of 1/2 day salary.

ลงเวลาด้วยลายมือแต่ไม่มีลายเซ็นต์หัวหน้าหักเงินเดือนครึ่งวัน

-   Incomplete time records ( record only in or out ) will incur a deduction of 1/2 day salary. บันทึกเวลาไม่ครบถ้วน หักเงินเดือนครึ่งวัน

                  

Notification and announcement of any company regulations will only be effective upon the General Manager’s signed approval.

      ประกาศหรือการแจ้งข้อความอื่นใดเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ

      มีการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้จัดการเท่านั้นThe above regulations have been prepared in accordance with Thai labour laws, it will be automatically amended as necessary if the aforementioned Thai labour laws are revised or changed.

กฎระเบียบข้อบังคับข้างต้นจัดเตรียมขึ้นภายใต้กฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายแรงงานและความเหมาะสมI, the general manager do herby certify that I have read and fully endorse the contents of the English copy of the ……………… Co., Ltd. company regulations.The Thai translation of said company regulations have been translated and certified as correct by Miss ………………..  and checked by Mrs………………………..

Date : May 12, 2008                         

General Managerเจน:
ขอบคุณค่ะ

พรรษมน:
ต้องการตัวอย่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อวางแผน และ ปรับปรุง ระเบียบของบริษัทค่ะ

JACK S.:
เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอให้ผลบุญในการเป็นวิทยาทานนี้ จงกลับไปหาเจ้าของWeb เป็นร้อยเท่าพันทวี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม