www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่เข้าใจการตั้งวงเงินสดย่อยค่ะ

(1/1)

Jeab:
ไม่ทราบว่าการตั้งวงเงินสดย่อยเขาทำกันอย่างไรค่ะ เพราะที่ทำอยู่นั้นคือจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วค่อยเขียนเช็คเป็นเงินสดแล้วคืนทีหลัง  แต่มีเอกสารประกอบครบตามจำนวนเงินนะคะ อย่างนี้ทำถูกหรือผิดอย่างไรค่ะ

town:
เป็นการกำหนดวงเงินจำนวนหนึ่งขึ้นมาถือไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่คุ้มค่ากับการเขียนเช็คสั่งจ่ายระบบเงินสดย่อยที่นิยมใช้คือ Impress System โดยจะมีการกำหนดวงเงินสดย่อยไว้ในจำนวนที่เหมาะสม และวงเงินนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จะเปลี่ยนเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อย เท่านั้นเมื่อตั้งหรือเพิ่มวงเงินสดย่อย

Dr. เงินสดย่อย XX

Cr. เงินฝากธนาคาร XXเมื่อมีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

พนักงานบัญชีของกิจการจะยังไม่บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานรักษาเงินสดย่อยที่ต้องจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไว้ใน “สมุดเงินสดย่อย”เมื่อผู้รักษาเงินสดย่อยนำใบสำคัญมาเบิกชดเชยเงินสดย่อย

Dr. ค่าเครื่องเขียน 130

ค่าไปรษณีย์ 50

ค่าพาหนะ 300

ค่ารับรอง 450

Cr. เงินฝากธนาคาร 930

ผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสด ได้เขียนเช็คให้เรียบร้อยแล้วเมื่อมีการเพิ่มวงเงินสดย่อย (จะบันทึกบัญชีเหมือนตอนตั้งวงเงิน)

Dr. เงินสดย่อย XX

Cr. เงินฝากธนาคาร XXเมื่อมีการลดวงเงินสดย่อย ผู้รักษาเงินสดย่อยต้องนำเงินส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงิน การบันทึกบัญชี เป็นดังนี้

Dr. เงินฝากธนาคาร XX

Cr. เงินสดย่อย XXกรณีที่ ณ วันปิดบัญชี ยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้รักษาเงินสดย่อย ยังไม่ได้ขอเบิกชดเชย (การที่มีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย หมายความว่า มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี ดังนั้นจึงต้องมีการบันทึกรายการปรับปรุง ในสมุดรายวัน

สมมติมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย 2 รายการ ณ 31 ธ.ค. คือ ค่าสาธารณูปโภค 300 บาท และค่าพาหนะ 100 บาทDr. ค่าสาธารณูปโภค 300

ค่าพาหนะ 100

Cr. เงินสดย่อย 400

บันทึกปรับปรุงค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยต้นปีถัดไป เมื่อผู้รักษาเงินสดนำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายมาเบิกชดเชยเงินสดย่อย จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้

Dr. เงินสดย่อย 400

Cr. เงินฝากธนาคาร 400Jeab:
ขอขอบคุณคุณTownมากๆเลยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม