www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเงินค่าบริการต่างประเทศ ต้องคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 8% หรือ 15%

(1/2) > >>

pk-พนงบัญชีครับ:
1. จ่ายค่าบริการทางวิศวกรรม(ค่าจ้างวิศวกร) ให้แก่ ประเทศสหรัฐ

2. สหรัฐ มีอนุสัญญาภาษีซ้อน กับประเทศไทย กรณีนี้เข้าข่าย ในอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือไม่ และ ถ้าเข้าข่าย คิดอัตราภาษีเท่าไร

     8% ค่าสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศตร์

    15% ค่าสิทธิ์อื่น

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

วรสรรค์:
ค่าบริการหรือค่าที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ถือว่าเป็นค่าสิทธ์ครับ ในอนุสัญญาภาษีซ้อนระบุไม่ให้เกิน 15% และตามกฎหมายไทยให้หัก 15% จึงให้ถือตามกฎหมายไทยครับ คือหัก ณ ที่จ่ายไว้ 15%

โมเม:
ไม่ทราบว่าค่าจ้างวิศวกรที่ว่านั้น จ่ายให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลครับ แล้วบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่า และได้ประกอบกิจการโดยผ่านสถานประกอบการในประเทศหรือเปล่า

ค่าจ้างวิศวกร ถ้าไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสูตร การผลิตให้ น่าจะเป็นกำไรจากธุรกิจครับ

อ้วน:
อยากถามคุณ pk  เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบครับ

1.  เรามีการทำสัญญาหรือไม่

2.  ผู้รับจ้างมีสถานะเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล

3.  ( ถ้ามี ) ในรายละเอียดของสัญญา  มีการระบุถึงขอบเขต และวิธีการทำงานที่ผู้รับจ้างจะต้องทำให้เราอย่างไรบ้าง

4.  ทางผู้รับจ้าง  มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยหรือไม่

5.  มีการตกลงราคาอย่างไร  เช่น  แยกค่าจ้าง ... เหรียญ , ค่าเครื่องมือ ... เหรียญ , ค่าที่พัก และ อาหาร ... เหรียญ และ ค่าเดินทาง ... เหรียญ เป็นต้น

6.  เงินที่จ่ายไปจะแบ่งจ่ายเป็นกี่งวด เมื่อใด

7.  แล้วเราจะได้รับอะไรบ้างจากเงินที่จ่ายไป  เช่น  ผลงานที่ออกมาจากผู้รับจ้าง จะเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร , ถ้ามีเครื่องมือเครื่องใช้ เมื่อเสร็จงานจะเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร  หรือมีการถ่ายทอดเทคนิค  วิธีการทำงาน  หรือ ความรู้อื่นใดให้หรือไม่  ถ้ามีแล้วมีเงื่อนไขหรือไม่

pook:
1.บริษัทฯ ในประเทศต้องจ่างค่าบริการ ให้เจ้าหนี้ต่างประเทศ ต้องหักภาษี 15 %

คำถาม : บริษัท ฯ สามารถออกภาษีแทน เจ้าหนึ้ต่างประเทศได้หรือไม่ ในกรณีที่ บริษัทฯ ต่างประเทศไม่ยอมให้หัก  (ด่วนคะ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม