www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีขายคืออะไร

(1/1)

แอน:
ภาษีขายคืออะไร

WEBMASTER:
ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บหรือพึงเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ รับบริการ เมื่อขายสินค้าหรือรับชำระค่าบริการความสำคัญของภาษีขาย

หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีในการขายให้กับ ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ผู้ฝ่าฝืน อาจได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

ข้อดีของการมีการจัดเก็บภาษีขายเป็นการป้องกันการหลบหนีภาษี ช่วยเอื้ออำนวยต่อการลงทน มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทั่วไปทุกขั้นตอนการผลิตและการจำหน่าย จะใช้อัตราภาษีเดียวสำหรับสินค้าและบริการทุกขั้นตอน จึงไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการผลิต และการบริโภค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม