www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

(1/1)

น้อย:
หากผู้สอบบัญชีส่งงบให้บริษัทแล้ว  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในกี่วัน

gto:
ไม่แน่นอนครับ แต่ควรหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ

แต่ตามกฎหมายปม.แพ่ง/พาณิชย์ กำหนดให้ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี

เช่น สิ้น 31/12/50 ต้องประชุมภายใน วันที่

30 เม.ย.51 ส่งงบภายใน 1 เดือนและส่งแบบ บอจ.5 ภายใน 14 วัน หลังวันที่ประชุมใหญ่

ส่วนหลักเกณฑ์การเรียกประชุม" ม.1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองครวาในหนังสือแห่งท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือส่งทางไปษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ในคำบอกนั้นให้ระบุสถานที่ วัน และเวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันนั้นด้วย "

อ้อ อีก "ม.1197 งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น

อนึ่งให้ส่งสำเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ....."

ส่วนตัวอย่างหนังสือบอกกล่าว ก็ซื้อหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพวกธุรกิจ บิสเนส ก็จะมีหนังสือเชิญประชุมลงโฆษณาอยู่ครับ

หรือหาซื้อหนังสือของอ.ชาย กิตติคุณากรณ์ ชื่อลุยธุรกิจ

ตอน"เปิดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง" เล่มละ 130 บ. ที่ซีเอ็ดก็ได้ครับ เป็นคู่มือหากินของผมเลย

WEBMASTER:
ของคุณ คุณ gto มากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม