www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารออกเป็นชุด

(1/1)

pon:
จะทำเอกสารด้วย excel  ทั้งใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ/ใบกำกับ ต้องมีคำว่า"เอกสารออกเป็นชุด"หรือเปล่าครับ เพราะเข้าใจว่าเอกสารออกเป็นชุดต้องเป็นแบบชุดที่สั่งพิมพ์จากโรงงานเท่านั้น

กกก:
คำอธิบายมันจะเยอะมากครับเอาง่ายๆ

อ่านในประมวลรัษฎากรดีกว่าครับ

กฎกติกามันเยอะ ครับ

WEBMASTER:
การออกใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นกรณีจัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูป รวมกับอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว

เอกสารทุกฉบับจะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ไว้ในใบกำกับภาษี เอกสารฉบับใดที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษี และเป็นต้นฉบับของเอกสารทางการค้านั้น ต้องมีข้อความว่า “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี”เอกสารฉบับใดใช้เป็นสำเนาของใบกำกับภาษีหรือเอกสารทางการค้าอื่น

ต้องมีคำว่า “สำเนา.........”

ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และ “สำเนา..............” ดังกล่าวต้องพิมพ์ขึ้น (จะใช้ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด ไม่ได้)ตัวอย่างใบกำกับภาษีที่ออกพร้อมกับเอกสารทางการค้าอื่นๆ

ฉบับที่ ๑ คือ ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) (เอกสารออกเป็นชุด)ฉบับที่ ๒ คือ สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบส่งของ (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) (เอกสารออกเป็นชุด)ฉบับที่ ๓ คือ ต้นฉบับใบกำกับภาษี (เอกสารออกเป็นชุด)ฉบับที่ ๔ คือ สำเนาใบกำกับภาษี (เอกสารออกเป็นชุด)ฉบับที่ ๕ คือ ใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) (เอกสารออกเป็นชุด)ฉบับที่ ๖ คือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) (เอกสารออกเป็นชุด)

ต้า:
อยากจะสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีอกป็นชุดค่ะแต่ปัญหาว่าถ้าเขียนมือจำนวนCOPYเยอะกลัวว่าจะลำบากในการใช้แรงกดเพราะกลัวว่าCOPYจะไม่ออกหมดค่ะทำอย่างไรดีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม