www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับใบลดหนี้ที่เป็นเอกสารทางการค้า

(1/2) > >>

ga:
http://www.rd.go.th/publish/24192.0.html

===========================================================

เลขที่หนังสือ

: กค 0811/พ.7827วันที่

: 25 ธันวาคม 2543เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

===========================================

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 86/10, มาตรา 83/13ข้อหารือ

: 1. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้า ซึ่งมีเงื่อนไขจำหน่ายท้ายประกาศราคาผลิตภัณฑ์

ระบุว่า หากลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้ามีจำนวนรวมกันเกิน 500,000 หน่วย จะให้ส่วนลดหน่วยละ 0.05

บาท จากราคาประกาศฯ จากเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้ลูกค้า

ในแต่ละครั้งที่ขายได้แสดงราคาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในใบกำกับภาษีเป็นราคาตามประกาศฯ และเมื่อ

ขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายเดียวกันได้ครบตามเป้าจึงออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ตามส่วนลด จึงขอทราบว่า กรณีนี้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิออกใบลดหนี้ตาม

มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่และถือเป็นเหตุการณ์ตามมาตรา 82/10 แห่ง

ประมวลรัษฎากรหรือไม่

2. หากกรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตาม

ประมวลรัษฎากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

3. หากกรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบลดหนี้ไปแล้ว จะมีความผิดหรือไม่แนววินิจฉัย

: 1. กรณีตาม 1. เหตุที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบลดหนี้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา

82/10 (1)(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2542 ดังนั้น

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีตาม 2 และ 3 วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร คือ ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ไม่ต้องออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรแต่หากประสงค์ที่จะออก ใบลดหนี้ที่เป็น

เอกสารทางการค้าก็ให้กระทำได้

ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร

ให้กับผู้ซื้อสินค้าไปแล้วเป็นการออกใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมายต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

จำนวนที่ปรากฏในใบลดหนี้ตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียเบี้ยปรับสองเท่าของ

จำนวนภาษีตามใบลดหนี้ ตามมาตรา 89(6) แห่งประมวลรัษฎากรเลขตู้

: 63/30010

===========================================================

 

ขอรบกวนถามว่า: ใบลดหนี้ที่เป็นเอกสารทางการค้าที่สามารถกระทำได้เป็นอย่างไรหรือต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับ

แหม่ม:
โดยปกติใบลดหนี้จะถือเป็นใบกำกับภาษีด้วยจึงต้องออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10แต่ใบลดหนี้ตามเป้า ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะนั้น(ในความเห็น) จะออกเป็นอย่างไรก็ได้ขอให้มีข้อความสื่อว่าลดราคาเท่าไหร่ เพราะอะไร ซึ่งโดยปกติทั่วไปก็จะใช้ใลดหนี้ที่เป็นใบกำกับภาษีเดิมมาใช้เพียงแต่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและจะลำดับเลขที่ต่างหาก

อ้วน:
ตามมาตรา 86/10  ได้มีการกำหนดรายการอย่างน้อยของใบลดหนี้ไว้  7  รายการ  แต่เนื่องจากเราจะออกใบลดหนี้ที่เป็นเอกสารทางการค้า  ดังนั้นจะต้องไม่มีข้อความครบตามมาตรา 86/10  ครับ  ในความเห็นผม  ผมจะคงรายการที่  1 ถึงรายการที่ 4  ไว้ครับ  แล้วเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้รู้ว่าเป็นการให้ส่วนลดจากยอดใด  คิดออกมาเป็นจำนวนเงินเท่าใด  และที่สำคัญจะต้องไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ  ใช่เกือบลืมการรันเลขที่เอกสารควรแยกต่างหากจากใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10  เหมือนความเห็นของคุณแหม่มครับ

ga:
แปลว่าสามารถออกให้ลูกค้าได้ แต่ต้องไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดั้งนั้นลูกค้าได้รับไปก็เพียงใช้ลดหนี้การชำระเงินได้เท่านั้นไม่สามารถไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ถูกต้องหรือเปล่าครับ)ขอบคุณครับทั้งสองท่าน

อ้วน:
ถูกต้องครับ  เพราะเป็นส่วนลดที่เกิดจากการส่งเสริมการขาย  จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม