www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการเสียภาษี

(1/1)

ศิรวิทย์:
ประกอบกิจการขายเครื่องไฟฟ้าอยู่ต้องการเสียภาษีต้องทำอย่างไรบ้างครับ

xxx:
1.  อันดับแรกให้เลือกก่อนครับว่าจะเลือกรูปแบบใดในการดำเนินธุรกิจ  เช่น  บุคคลธรรมดา  , นิติบุคคล  เป็นต้น2.  ต่อมาเมื่อเลือกรูปแบบได้แล้ว  ก็ให้มาดูวงจรรายรับ และรายจ่าย  โดยให้ลองเขียนออกมาว่า  เรามีรายได้จากอะไรบ้าง  และรายได้แต่ละตัวมีการรับเงินกันอย่างไร  ส่วนรายจ่ายก็ดูว่ามีการจ่ายอะไรบ้าง  และมีวิธีการจ่ายกันอย่างไร3.  เมื่อได้วงจรรายรับ  รายจ่าย  แล้วก็ให้มาดูภาระภาษีในแต่ละส่วนครับ4.  เพราะในการดำเนินธุรกิจนั้น  อาจจะต้องพบกับภาระภาษีหลายตัว  เช่น  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  , ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ,  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ,  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เป็นต้น5.  แต่หากไม่แน่ใจ  และมีเจตนาที่จะเสียภาษีให้ถูกต้อง  ก็ให้นำข้อมูลที่มี  แล้วเข้าไปขอพบสรรพากรได้เลยครับ  จะมีสรรพากรมาให้คำแนะนำในเรื่องภาษีได้อย่างเต็มที่และเต็มใจครับpranee:
อยากทราบว่าความสำคัญทางภาษีคืออะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม