www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

(1/3) > >>

กนกวรรณ:
ต้องทำรายงานเรื่องนี้ค่ะขอด่วนนะค่ะต้องส่งรายงานวันพรุงนี้ค่ะแต่ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยxxx:
การลงบันทึกบัญชีสินค้าแบ่งได้ 2 ระบบ คือ

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

 

1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

เป็นการบันทึกการรับจ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องและบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกครั้งที่เกิดรายการขาย ในสต๊อกการ์ดจะแสดง ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าที่ซื้อขาย ตลอดจนยอดคงเหลือ ฉะนั้นถ้าต้องการทราบสินค้าคงเหลือในวันใดวันหนึ่ง คงเหลือเท่าไรก็สามารถคำนวณได้โดยรวมยอดคงเหลือครั้งหลังสุด ของสต๊อกการ์ดทุกสินค้าเข้าด้วยกัน แต่มีข้อเสีย คือ การบันทึกรายการอย่างนี้เป็นการเพิ่มภาระในการลงบัญชีอย่างมาก จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าราคาค่อนข้างสูง ( โปรแกรม express จะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ)

การบันทึกบัญชีแบบ  Perpetual

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. สินค้า

     ภาษีซื้อ

    

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-   

XXX.-

XXX.-

การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้

     ต้นทุนขาย

    

Cr. ขายสินค้า      ภาษีขาย

     สินค้า   XXX.-

XXX.-   

XXX.-

XXX.-

XXX.-

 

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

เป็นการบันทึกรายการซื้อขายแต่ละครั้ง จะไม่มีการลงรายการสินค้า และไม่มีการบันทึกบัญชี ฉะนั้นระบบการลงบัญชีแบบ Periodic ยอดคงเหลือยกมาในบัญชีสินค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสิ้นงวดบัญชี เพราะเมื่อมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมในระหว่างงวดจะลงรายการไว้ในบัญชีซื้อ และเมื่อขายสินค้าจะลงบัญชีขายเพียงคู่เดียวเท่านั้น ดังนั้นกิจการจึงจำเป็นต้องทำการตรวจนับสินค้าในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อนำไปจัดทำงบต้นทุนขายการบันทึกบัญชีแบบ   Periodic

การบันทึกซื้อเชื่อ

Dr. ซื้อสินค้า

     ภาษีซื้อ

    

Cr. เจ้าหนี้การค้า   XXX.-

XXX.-    XXX.-

การบันทึกขายเชื่อ

Dr. ลูกหนี้

        

Cr. ขายสินค้า      ภาษีขาย    XXX.-   

XXX.-

XXX.-

งบต้นทุนขาย คำนวณได้จาก

สินค้าต้นงวด

บวก : ซื้อสุทธิ

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

หัก : สินค้าปลายงวด

ต้นทุนขาย   XXX.-

XXX.-

XXX.-

XXX.-

XXX.-

โปรแกรมบัญชี Express มีการเชื่อมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีระบบบัญชีเป็นหัวใจ การส่งข้อมูลในระบบ Interactive ครบทุกระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อบันทึกรายการซื้อ ขาย โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปกระทบยอดในระบบที่เกี่ยวข้อง และลงบัญชีในสมุดรายวันให้ อัตโนมัติ ส่งข้อมูลไปยังงบการเงินทุกงบให้อัตโนมัติทันที

 

การปิดบัญชีในระบบการลงบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

การปิดบัญชีแบบ Perpetual ในโปรแกรมของ Express สามารถ พิมพ์รายงานงบการเงินได้ทันทีและไม่ต้องบันทึกยอดสินค้าคงเหลือสิ้นปี

ก่อนปิดประมวลผลควรตรวจสอบระบบต่าง ๆ ก่อน เช่น ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า และระบบบัญชี ตรวจสอบโดย

- การพิมพ์รายงานงบการเงินให้เรียบร้อย เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล

- คำนวณภาษีเงินได้ และนำไปบันทึกสมุดรายวันดังนี้Dr. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

     (ค่าใช้จ่าย)

        Cr. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

     (สินทรัพย์)

     เจ้าหนี้สรรพากร    XXX.-   XXX.-XXX.--   ก่อนปิดควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, รายได้ค้างรับ, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า, รายได้รับล่วงหน้าใน สมุดรายวัน

การปิดบัญชีในระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)

การปิดบัญชีแบบ Periodic จะต้องทำดังนี้

1. บันทึกยอดยกมา ระบบสินค้าแต่ละรหัสสินค้าก่อน จากนั้นบันทึกยอดยกมาในระบบบัญชีโดยนำงบดุลมาบันทึกที่เมนูบัญชี ข้อ 6 บันทึกยอดยกมา ให้มูลค่ายกมาของระบบสินค้าทั้งหมดเท่ากับยอดยกมาของระบบบัญชี ( ถ้าท่านบันทึกยอดยกมาของระบบสินค้า หรือระบบอื่น ๆ ไม่ตรงกับระบบบัญชี โปรแกรมจะไม่เช็ค ให้ท่านตรวจสอบโดยพิมพ์รายงานสถานะแต่ละระบบมาเทียบกันเอง) และเมื่อมีการบันทึกซื้อสินค้าหรือขายสินค้าโปรแกรมจะไม่ลงบัญชี ต้นทุนสินค้า ซึ่งทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือมียอดเท่ากับยอดยกมาตลอดเวลา

2. เมื่อต้องการดูงบการเงิน ( งบต้นทุนขาย, งบกำไรขาดทุน, งบดุล) ณ วันใดวันหนึ่ง หรือเดือนใดเดือนหนึ่ง จะไปพิมพ์รายงานงบการเงินยังไม่ได้ จะต้องไปกรอกในเมนูบัญชี ข้อ 5 บัญชีสินค้าคงเหลือ ( รูปที่ 1 แต่ละงวดเองตามรูปที่ 2)

 

รูปที่ 1 เมนู บัญชีสินค้าคงเหลือ

 การจะได้มาซึ่งบัญชีสินค้าคงเหลือ จะต้องกำหนดว่าบัญชีใดในผังบัญชีเป็นบัญชีสินค้าคงเหลือ ตามรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด เลขที่บัญชีต้องตรงกับเลขที่ในผังบัญชี

3. หรือ จะให้เครื่องคำนวณสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติโดยกดปุ่ม F10 ที่ เมนูบัญชี ข้อ 5 บัญชีสินค้าคงเหลือ เลื่อนไปที่ เมนูอื่น ๆ เลือกคำนวณยอดคงเหลือจากระบบ ดังรูปที่ 3 ผลการทำงานโปรแกรมจะนำยอดที่เคยบันทึกซื้อขาย หรือปรับปรุงลด/ เพิ่ม เข้ามาบันทึกให้เอง ผลการทำงานนี้จะไม่มีผลถึงระบบบัญชีฉะนั้นระบบบัญชี ยังคงมียอดสินค้าคงเหลือ เท่ากับยอดต้นปี นั่นหมายถึง ในบัญชีจะไม่มียอดเคลื่อนไหวใดๆ ในระหว่างงวดเลย ยอดที่บันทึก ณ จุดนี้ โปรแกรมจะส่งไปคำนวณที่งบการเงิน โดยในงบการเงิน ( เมนูบัญชีข้อ 8 สร้างงบการเงินด้วยตัวเองหน้า 2 ) และต้องระบุชนิดข้อมูลของเลขที่บัญชีนี้ให้เป็น BEG, INV ( ดังรูปที่ 4) แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสบัญชี ในผังบัญชี ก็ไม่ต้องแก้ไขในงบการเงินเพราะโปรแกรมได้กำหนดไว้แล้ว

 

รูปที่ 3 การคำนวณสินค้า ปลายงวดจากระบบ อัตโนมัติ

 

รูปที่ 4 พิมพ์งบการเงินที่เมนู รายงาน บัญชี

 

- ก่อนปิดประมวลผลควรตรวจสอบระบบต่าง ๆ กัน เช่น ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า และระบบบัญชี ตรวจสอบโดยพิมพ์รายงานต่าง ๆ และรายงานงบการเงินให้เรียบร้อย เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย ฯลฯ- คำนวณภาษีเงินได้ และนำไปบันทึกสมุดรายวันดังนี้

Dr. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

     (ค่าใช้จ่าย)   

Cr. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

     (สินทรัพย์)

     เจ้าหนี้สรรพากร    XXX.-   XXX.-XXX.-

 

- บันทึกยอดสินค้าคงเหลือสิ้นปี

Dr. ต้นทุนขาย

     (ค่าใช้จ่าย)

Dr. สินค้าคงเหลือปลายงวด      (สินทรัพย์)

    

Cr. สินค้าต้นงวด

     (สินทรัพย์)    

Cr. ต้นทุนขาย

     (ค่าใช้จ่าย)   XXX.-XXX.-    

XXX.-XXX.-

ตรวจสอบว่า เลขที่ของบัญชีกำไรสะสม ที่เมนู “ เริ่มระบบ/ กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี/ กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน” กำหนดไว้ถูกต้องตรงกับผังบัญชีหรือไม่

ขั้นตอนการปิดประมวลผล

การปิดประมวลผลของ Express คือ การล้างข้อมูลในโปรแกรมออกทั้งหมด จะเหลือเฉพาะยอดคงเหลือของทุกระบบ เช่น เอกสารคงค้าง, บิลที่ยังไม่รับชำระ ฯลฯ ก่อนปิดประมวลผลให้สั่งคำนวณยอดของระบบลูกหนี้ที่เมนูขายข้อ B , ระบบเจ้าหนี้ที่เมนูซื้อ ข้อ 8 , ระบบบัญชีที่เมนูบัญชีข้อ A , ระบบสินค้าแบบ(FIFO) ที่เมนูสินค้าข้อ 7 Enter ทำข้อ 5 แล้วทำข้อ 4 ด้วย ระบบสินค้าแบบ (Average) ที่เมนูสินค้าข้อ 7 Enter ทำข้อ 4 วิธีการปิดประมวลผลให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เมนู อื่น ๆ ข้อ 4 การปิดประมวลผล Enter

 

 

 

2. โปรแกรมจะขึ้นถามถึงแผ่นโปรแกรมExpress แผ่นที่ 1 ( สีฟ้า) เพื่อเช็คลิขสิทธิ์( จะไม่เสียสิทธิการติดตั้ง)

ให้ตอบ YES กด F5  

4. โปรแกรมจะขึ้นรอบบัญชีงวดถัดไปให้ ไม่ต้องเปลี่ยนรอบบัญชีเป็นของปีปัจจุบันเพราะถ้าเปลี่ยนเป็นปีปัจจุบันจะทำให้ยอดที่ปิดแล้วเบิ้ล ใช้รอบบัญชีปีถัดไปได้เลย โดย กด F9 

โปรแกรมจะทำการปิดประมวลผลโดยจะล้างข้อมูลออกทั้งหมด ยกเว้น

•   แฟ้มหลัก เช่น ลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินค้า , พนักงานขาย ฯลฯ

•   รายการคงค้างทั้งหมด เช่น Invoice ที่ยังไม่ได้ชำระ , ใบรับสินค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ, เช็คที่ยังไม่มีการผ่าน ฯลฯ จะยกยอดไปเป็นยอดต้นงวดใหม่ให้อัตโนมัติ

•   โปรแกรมจะปิดยอดงบดุลมาบันทึกที่เมนูบัญชี ข้อ 6. บันทึกยอดยกมา

- โปรแกรม Express จะปิดบัญชีทุกเดือน โดยโปรแกรมจะ Post บัญชีให้เป็นยอดต้นเดือนของ เดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นจะต้องปิดบัญชีรายวัน รายเดือนหรือรายไตรมาส ควรจะปิดบัญชีปีละครั้ง

•   หลังจากปิดประมวลผลให้พิมพ์ รายงานดังต่อไปนี้

•   รายงาน สถานะลูกหนี้ งวดที่ 1

•   รายงาน สถานะเจ้าหนี้ งวดที่ 1

•   รายงาน สินค้าคงเหลือ งวดที่ 1

•   งบทดลอง งวดที่ 1 จะปรากฏยอดต้นปี

 

รอบระยะเวลาบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีของ Express ได้เตรียมงวดบัญชีไว้ 24 งวดบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีในที่เมนู “ เริ่มระบบ” ข้อ 3 ให้ท่านตั้งวันที่เริ่มต้นงวดบัญชีของคุณ โปรแกรมจะถือว่าวันที่นี้เป็นวันแรกในการรับข้อมูลทั้งหมด ( วันที่เริ่มต้นควรจะตั้งตามรอบระยะเวลาปรกติตามปีปฏิทินหรือ ตั้งตามงวดบัญชีที่ยื่นให้สรรพกร) ส่วนในงวดที่ 13-24 เป็นงวดที่เผื่อเกินไว้ให้ทำงานในปีถัดไปได้ โดยไม่ต้องรอปิดประมวลผลก่อน

 

นักศึกษา:
อยากได้ข้อมูลรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะขอแบบละเอียดๆนะค่ะ

วงแหวน:
การบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับการขายในระบบสิ้นงวด

วงแหวน:
การบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับการขายในระบบสิ้นงวด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม